Ferskenstorpigg 1 - Håkon Holien_299x245.jpg

Ferskenstorpigg: En utryddingstruet sopp som det er funnet tre steder i Steinkjer kommune. (Foto Håkon Holien)

For en tid siden fikk steinkjerordfører Bjørn Arild Gram et postkort fra miljøvernminister Erik Solheim med en oppfordring om å være spesielt oppmerksom på soppen Ferskenstorpigg. Denne soppen står i Rødlista som sårbar (VU), og den er utsatt for en pågående reduksjon. Dette betyr at arten er truet.

50 kjente lokaliteter i Norge
Ferskenstorpigg - Sarcodon martioflavus – er en piggsopp som vokser i kalkrik granskog. Det finnes 3 registrerte forekomster av ferskenstorpigg i Steinkjer. Alle steder i kalkrik granskog. Arten har en sørøstlig utbredelse i Norge og det er pr. dato mellom 15 og 20 registrerte funn fra Trøndelag.
Det er ca. 50 kjente lokaliteter i Norge av denne soppen. Det som truer arten er flatehogst og utbygging av veier.

Kommunene viktig
Norge ønsket å bidra til at tapet av naturens mangfold skulle stanses innen 2010. 960 dager etter at ordførerne mottar postkort fra Erik Solheim skulle Norge ha nådd målet. Solheim ber om ordførernes hjelp til ha målet om å stanse tapet av naturens mangfold. Solheim har bedt ordføreren og Steinkjer kommunen om å ha spesiell oppmerksomhet mot soppen ferskenstorpigg, og det skal vi fortsette med. Miljøministeren henvendte seg direkte til ordførerne fordi kommunene er sentrale når det gjelder å ta vare på naturmangfoldet.

Internasjonal aksjon
Bakgrunnen for aksjonen er at plante- og dyrearter dør ut i raskt tempo i hele verden. For å gjøre noe med tapet av naturmangfoldet satte miljøministrene i EU-landene seg et klart mål i Göteborg i 2001: å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Alle miljøministrene i Europa, inkludert den norske, ga sin tilslutning til dette ambisiøse målet på ministerkonferansen i Kiev i 2003. 2010-målet er verdensomspennende. På globalt nivå er målet å oppnå "en vesentlig reduksjon i tapsraten for biologisk mangfold".

Vi forstestter å ta vare på ferskenstorpiggen
Vi fortsetter å prøve å ta vare på ferskenstorpiggen. Det betyr at vi har lagt inn registreringene som har kartkoordinater inn i innsynsløsningen til saksbehandlerne. I tillegg har vi tilskrevet alle grunneierne, informert saksbehandlere som har noe med saksbehandling som kan berøre denne soppen, vi har også informert undervisningsinstitusjoner og sopplag, slik at de viser omsyn dersom de finner soppen når de er på ekskursjon.