Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

  • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK10 § 9-6)
  • Gjennomføringsplan
  • Evt. sanitærmelding og stikningsrapport

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført