Vedtak i Formannskap 17.06.2021:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogrammet for Reguleringsplan Malm Industripark med følgende endringer:

  1. Virkning av utbyggingen skal belyses tydelig for alle alternativer beskrevet og må innarbeides i større grad enn gjort i planprogrammets kap. 6.2 for temaene «Naturressurser, inkl. jordressurser» og «Landskapsbilde». Som følge av at alternativ 3 og i enda større grad alternativ 4 medfører omdisponering av dyrkamark, må hensynet til jordvernet tillegges svært stor vekt i den videre konsekvensutredningen.
  2. Fremdriftsplanen i kap. 7.3 av planprogrammet oppdateres for å gjenspeile ca. 3 ukers forsinkelse i forhold til opprinnelig plan.

Planprogrammet oppdateres iht. vedtaket. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 4.1 og 12.9.

Planprogram                 Møtebok med vedtak, 17.6.21