Hensikten med planen er at kommunen og nødetater skal være best mulig forberedt på å håndtere en akutt uønsket hendelse som kan føre til alvorlige personskader, hvor folk dermed må evakueres hurtig.  

Gjennom planarbeidet er det foreslått tiltak av skadeforebyggende og skadebegrensende art, slik at konsekvensene av en uønsket hendelse begrenses mest mulig. Rolleavklaring og samordning av ressursbruk er viktige elementer som er avklart gjennom planen.
Under planarbeidet er det også avdekket behov for at samfunnsnyttige virksomheter utarbeider egne tiltaksplaner i tilfelle det oppstår en uønsket situasjon som fører til at virksomheten må evakuere.
Det er Steinkjer kommunestyre som har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en evakueringsplan for Steinkjer sentrum. Vedtaket er forankret i en overordnet ROS-analyse for Steinkjer kommune, som ble gjennomført i 2009.
Her finner du planen med vedlegg:
Denne oversikten over samfunns viktige tjenester vil bli ajourført etter hvert.
Vi takker for alle bidrag som er kommet inn og vi ønsker fortsatt innspill som kan bidra til å gjøre evakueringsplanen bedre.
 
Roald Steinmo