Veilederens hensikt er å gi råd og føringer for hvordan estetisk kvalitet skal sikres gjennom utarbeidelse av arealplaner, prosjektering av bygninger og anlegg samt behandling av søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven.
 
Veilederen er utarbeidet primært med tanke på byen, men omfatter også kort noen karaktertrekk og retningslinjer vedr. småhus og trønderlåna.

Formannskapet vedtok i møte 18.01.07 at veilederen skal nyttes som retningsgivende dokument for å sikre estetisk kvalitet ved planlegging, saksbehandling og gjennomføring av tiltak.