Pressemelding og faktainformasjon


– Dette er et bærekraftig miljøprosjekt på vel 900 mål, sier prosjektleder Jacob Br. Almlid om Steinkjer kommunes alternativ til lokasjon for batterifabrikken som Panasonic, Hydro og Equinor ønsker å bygge.

Med tilgang til sjøen, nærhet til Malm Industripark og risikofri byggegrunn mener Steinkjer kommune at de har funnet et meget godt alternativ til utbygging av en ny batterifabrikk. Området har fått navnet Energi Arena Steinkjer. Ordfører Anne Berit Lein vektlegger betydningen av en slik lokalisering for samfunnsutviklingen i Steinkjer, Innherred og Trøndelag, men også viktigheten av å legge til rette for en god prosess, imøtekomme omgivelsene og sikre en god utvikling også helt lokalt, i grenda.

– Utbyggingen og prosjektet skal være akseptabel for omgivelsene og komme lokalmiljøet til gode. Vi skal ivareta eksisterende bosetting, vi har store ambisjoner med hensyn til miljø og bærekraft, i tillegg til å ivareta landbruket i området, understreker en entusiastisk og optimistisk ordfører.

Med Energi Arena Steinkjer leverer kommunen et forslag på lokasjon av industriområde som svarer på alle kravene som er beskrevet i invitasjonen fra de tre eierselskapene, både når det gjelder areal, krafttilførsel, prosess- og kjølevann, transport og kai-løsning, rekruttering, jordvern, lokalsamfunn, miljø og bærekraft.

Gunstig kraftpris
Prosjektleder Jacob Br Almlid mener at et av de sterkeste kortene Steinkjer har i konkurransen er en gunstig kraftpris og sikkerhet for tilgjengelig kraft. Dette i samsvar med konklusjoner NVE har gjort.

– Det medfører etter vår oppfatning at både sikkerhet for tilgjengelig elektrisk kraft og kraftpris er et konkurransefortrinn for Energi Arena Steinkjer og Midt-Norge, sammenlignet med resten av landet. NVE anslår at forskjellene mellom Midt-Norge og Sør-Norge vil være 6 til 9 øre/kwh lavere i 2030 og 3 til 4 øre/kwh i 2040 i favør Midt Norge, skriver Steinkjer kommune i sitt prospekt.

I prospektet som Steinkjer kommune har sendt inn heter det også at man vil legge til rette for og invitere til et samarbeid for at dette blir en nullutslippsfabrikk med energioptimalisering, som ivaretar fabrikkens energibehov. 

– I tillegg til å ivareta fabrikkens totale energibehov, vil et grønt energiverk også kunne tilby grønn energi som kan distribueres i nærmiljøet rundt fabrikken. Samtidig vil etablering av et grønt energiverk gi muligheter for å bidra til bærekraftig påvirkning av transport i regionen, heter det i prospektet som kommunen har sendt.

Tomt på 900 mål
For å optimalisere en byggetomt i den størrelsesorden som dette prosjektet krever, har man i prospektet etterstrebet å utnytte terreng og topografi mest mulig. Dette resulterer i to integrerte tomtearealer på hhv. 700 mål og 165 mål. Det er også ekspansjonsmuligheter innenfor planområdets avgrensing.  Industriområdet vil bli bygd på en kvalitativ god byggegrunn (fjell), hvor man kan bygge med absolutt massebalanse. I tillegg er dette et område som legger grunnlaget for en nullutslippsfabrikk ved å utnytte en gunstig topografi og byggegrunn ved f.eks. lokal strømproduksjon og der termisk varmelagring er høyt prioritert. 

Dialog med grunneiere
Områdene som inngår i Energi Arena Steinkjer er alle eid av private. Steinkjer kommune er i konstruktiv dialog med berørte grunneiere. Dersom Energi Arena Steinkjer blir realisert, vil Steinkjer kommune i lys av prosjektets omfang gjøre det som er påkrevd for å sikre landbruksnæringen som er berørt av etableringen. 

– I arbeidet med Energi Arena Steinkjer vil kommunen legge stor vekt på en dialog som skal preges av åpenhet, inkludering og respekt med alle berørte grunneiere og lokalsamfunnet. Dette både i den mer uformelle, men viktige informasjonen og dialogen, så vel som i den formelle planprosessen, sier ordfører Anne Berit Lein. 

Økonomi
Det er lagt vekt på å utarbeide kostnadsoverslag som er realistiske for alle elementer knyttet til areal (tomt). Steinkjer kommune vil tilby initiativtakerne bak batterifabrikken et tomteareal som er ferdig regulert. 

– Det vil si at Steinkjer kommune har gjennomført grunnerverv (kjøp av areal fra dagens grunneiere) og gjennomført konsekvensutredning og detaljregulering og fått på plass en godkjent reguleringsplan hvor formålet er industri, sier prosjektleder Jacob Br. Almlid, som mener at Steinkjer kommune kommer til å legge fram en konkurransedyktig pris for den ferdig regulerte tomta.

Spennende industriområde
Steinkjer kommune understreker i sitt prospekt at det i regionen er store internasjonale og nasjonale konsern, mellomstore lokaleide bedrifter og mange små spennende bedrifter. 

– Området har lange, stolte og sterke industritradisjoner og gode industriklynger, blant annet i Follafoss og Malm. Vi har NTE, et trøndersk eid fornybarselskap, som utvikler, produserer og distribuerer ren og fornybar energi, og bygger og drifter digital infrastruktur. I tillegg er internasjonale konsern som MM Follacell, Nippon Gases Norge og SalMar etablert i Steinkjer. Sistnevnte selskap er i ferd med å bygge verdens største settefiskanlegg i Malm Industripark. Det er et blågrønt eventyr det som skjer ved industriparken i Malm og som her utredes i form av Energi Arena Steinkjer, sier en stolt og fornøyd Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein.

- Gjennom nærheten mellom Nippon, SalMar og batterifabrikken legges det til rette for gjensidig nytte av hverandre, en framtidsrettet sirkulærøkonomi. Vi setter i tillegg stor pris på de gode referansene fra Nippon og SalMar.


Se faktainformasjon om Energi Arena Steinkjer.


For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer: tlf 906 21 904
Jacob Br Almlid prosjektleder, Steinkjer Næringsselskap: tlf 911 36 475