Formannskapets vedtak framgår av følgende dokument: Saksframlegg m/ møteprotokoll og vedtak.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-14, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Reviderte plandokumenter iht. vedtaket vil bli utlagt på kommunens heimeside www.steinkjer.kommune.no, under Tekniske tjenester – Arealplaner - oversikt.

Tidligere utlagte plandokumenter til offentlig ettersyn: