Vedtakene i kommunestyrene er likelydende. Det vises til vedtatt intensjonsavtale, og til viktigheten av felles å lage et positivt og kreativt fellesskap.

Ansettelsesutvalget vil bestå av politikere valgt fra formannskapene og tillitsvalgte fra begge kommuner.

Det er foreløpig ikke satt noen tidsfrist for ansettelsesutvalgets arbeid..


Vedtak i Kommunestyre

  1. Kommunestyret viser til at sammenslåingen av Verran og Steinkjer skal skje ved at to likeverdige kommuner sammen skal danne nye Steinkjer kommune, jf også intensjonsavtalen. Verran og Steinkjer har levd sammen som naboer, men har likevel forskjellige kulturer, næringsgrunnlag, identitet og tilhørighet. Det må i fellesskap arbeides aktivt med at nye Steinkjer kommune blir et positivt og kreativt fellesskap.
     
  2. Kommunestyret gir sin tilslutning til å ansette felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner. Den som ansettes som rådmann blir også prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmann i nye Steinkjer kommune. Det forutsettes at den felles rådmannen ansetter felles administrativ ledelse for de to kommunene. Formannskapene får fullmakt til å supplere «ansettelsesutvalget» for å sikre en bedre kjønnsbalanse i utvalget.
     
  3. Kommunestyret gir et utvalg bestående av politikerne og de tillitsvalgte i Fellesutvalget Verran – Steinkjer i oppdrag å gjennomføre prosess med å rekruttere felles rådmann og fremme innstilling overfor kommunestyrene som foretar den endelige ansettelsen.
     
  4. Kommunestyret ber om at det igangsettes en prosess med å samordne/samkjøre den politiske organiseringen i de to kommunene, inkludert en vurdering av sammensetningen av Fellesnemnda. Det må også settes i gang arbeid med den politiske organiseringen i den nye kommunen.

 

Kari Aarnes
Kontorsjef