Det er vedtatt nye sentral jakttider for elg og hjort, der ytre ramme for jakttid er satt til 25.9.-23.12. for elg og 1.9-23.12 for hjort. Disse jakttidene kan Fylkeskommunen gjøre innskrenkinger i.

 

Etter høringsrunde anbefalte Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning i Steinkjer at jakttidene i Nord-Trøndelag innskrenkes til 30.11.  Vedtaket var slik:

" Steinkjer kommune viser til mail (03.01.17) fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune om muligheter til å søke om innskrenkninger i jakttid i forhold til ny forskrift. Kommunen vil på bakgrunn av hensynet til annen jaktutøvelse, friluftsliv og reindrift samt tidligere vedtak i hovedutvalget (sak 2016/46) søke fylkeskommunen om å innskrenke elgjakten til 30.11. For hjort ønskes ingen endringer av jakttid i forhold til ny forskrift."

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har bestemt at de utsetter å behandle saken om jakttid på elg og hjort til 2019. Steinkjer kommune har derfor valgt å anbefale valdene å likevel gjøre innskrenking i jakttidene så langt det er mulig, av hensyn til annen aktivitet i utmarka.  Noen av valdene har besluttet kortere jakttider gjennom bestandsplanen, noen har gjort egen vedtak om jakttid i egne styrer, mens noen ikke har gjort slike beslutninger.  På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak rettet kommunen likevel en oppfordring til valdene om ikke å gjennomføre en lengre jakttid for elg enn fra 25.09-30.11. Kommunen legger vekt på at valdene tar hensyn til annen jaktutøvelse, friluftsliv og reindrift. Vi har stor tiltro til at valdene ivaretar disse hensynene. Valdene har besluttet følgende jakttid for elg for 2018:

Sparbu:    01.10.18 til og med 31.10.18

Stod:         25.09.18 til og med 14.11.18, selvpålagt opphold 02.10.18 til og med 09.10.18

Ogndal:    25.09.18 til og med 14.11.18, selvpålagt opphold 02.10.18 til og med 09.10.18

Egge:       25.09.18 til og med 14.11.18, selvpålagt opphold 02.10.18 til og med 09.10.18

Beitstad :  25.09.18 tl og med 14.11.18, Opphold 02.10.18 til og med 09.10.18 

Kvam:       25.09.18 til og med 30.11.18

Det er tildelt 948 elg, og er skutt frem til nå (09.10.18) ca 403 stk. Dette blir omrtrentlige tall siden det er usikkert om alt er lagt inn på sett og skutt  i de valdene som jakter nå.