Eiendomsskattetaksten

Taksten for den enkelte eiendom skal etter lovens § 8 A-2 (1) gjenspeile den verdien en kan forvente å få ved fritt salg på takseringstidspunktet. Hvert tiende år skal det foretas en ny allmenn taksering av alle eiendommene. Bare unntaksvis kan kommunen gjøre dette tidligere eller senere.

Enkelteiendommer skal omtakseres ved fradeling/sammenføyning, brann, bygg er revet eller det er oppført nye bygninger.

Mener skatteyter at eiendommen har endret verdi i forhold til andre eiendommer, kan det kreves omtaksering.

Skattesats

Skattesatsen for 2019
- For bolig- og fritidseiendommerer: 4 promille 
- For næringseiendommer: 6 promille

Kommunestyret vedtar hvert år hvor stor skattesatsen skal være for kommende skatteår. Skattesatsen kan være mellom 2 og 7 promille, men ikke høyere enn 5 promille for bolig- og fritidseiendommer.

Endring i skattesats informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Ligningsverdi og eiendomsskatt
For bolig- og fritidseiendommer er det i Steinkjer kommune i dag ikke sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (staten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Du kan lese mer om ligningsverdi for bolig- og fritidseiendommer på Skatteetatens web-sider.

Eiendomsskatten er en objektskatt

Dette betyr at privatrettslige forhold som kan ha betydning for privat verdisetting eller utnytting av eiendommen, ikke tillegges vekt ved eiendomsskattetakseringen. Offentligrettslige forhold som regulering m.v. kan derimot ha betydning, og blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Hvem skrives skatten ut på?

Eiendomsskatten skrives ut på den som har den tinglyste hjemmelen til eiendommen. Dersom en eiendom har flere eiere, sendes eiendomsskatten til den som er registrert som ”regningsmottaker”. Hvordan eiendomsskatten fordeles, blir da en sak mellom eierne.

Ved eierskifte må eiendomsskatten fordeles mellom eierne som en del av oppgjøret ved salget. Den aktuelle terminen sendes alltid til den som på utsendingstidspunktet er registrert som tinglyst eier. Eiendomsskatten forfaller samtidig med de andre kommunale avgiftene, og er fordelt på tre terminer hvert år.

Ved noen eierskifter blir ikke overføringen av hjemmelen tinglyst. Det betyr at eiendomsskattekontoret ikke har mulighet til å fange opp eierskiftet. Faktura for eiendomsskatten vil derfor ikke bli sendt til den nye eieren før en av partene sier fra om det.

Hytter uten fradelt tomt

Mange hytter har ikke fått opprettet eget matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr/snr). I disse tilfellene vil grunneier få tilsendt skatteseddel og faktura for innbetaling av skatt.

Fritatte eiendommer

En del eiendommer som tilhører stat og kommune, Den norske kirke og helseforetak samt eiendommer som drives som landbruk/skogbruk er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 5. Med hensyn til landbruks- og skogbrukseiendommer, gjelder ikke fritaket for våningshus med tomt (1 mål). Dersom det drives gartneri eller veksthus i næring av noe omfang på eiendommen, skattlegges gartneriet eller veksthuset som verk og bruk.

I tillegg har kommunestyret valgt å frita noen eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7:

 • Fylkeskommunale skoler
 • Samfunnshus/grendehus
 • Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger
 • Bedehus
 • Kirkestuer
 • Idrettsanlegg
 • Kulturbygg
 • Toalett som er åpne for allmennheten
 • Hytter som er åpne for allmennheten
 • Fredede bygninger jf. Kulturminneloven m.v.
 • Bygninger tilhørende museum og historielag

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene. Steinkjer kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer har blitt fanget opp av dette.

Søknad om fritak må inneholde:

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7
 • Kopi av vedtekter/regnskap eller annet som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-komersiell

Søknad sendes til:
Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 Steinkjer

Hvordan takseres borettslag?

Eier av leilighet i borettslag får egen skattetakst. Skattetakst for fellesareal sendes til forretningsfører, som igjen sender den til styret. Taksten kommer i tillegg til fellesgjelden.

Hvordan takseres seksjonerte eiendommer (sameier)?

Seksjonerte eiendommer takseres som enhver annen, selvstendig eiendom. Hver enkeltseksjon takseres for seg. Forhold som beliggenhet m.v. kan medføre at boligseksjoner med likt areal kan få forskjellig takst, hvilket er i tråd med omsetningsverdien, jf. eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1).

Hvordan takseres festet eiendom?

Festet eiendom takseres som enhver annen, selvstendig eiendom. Eiendomsskatten tilordnes i sin helhet til festeren.

Hvordan takseres fritidsboliger?

Fritidsboliger innen skatteområdet takseres i henhold til omsetningsverdi, jf. eiendomsskattelovens § 8 A-2 (1). Hytter uten strøm og innlagt kommunalt vann får lavere takst.

Fastsatt av eiendomsskattetakstnemnda mai 2013.

Lovgrunnlag

Eiendomsskatt er en skatteform med lange tradisjoner i Norge. I 1665 ble det opprettet en landsomfattende matrikkel som avløste jordebøkene som inntil da hadde tjent som grunnlag for å kreve eiendomsskatt. I dagens Norge er det med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane fra 1975 at kommunene skriver ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Inntektene fra skatten skal brukes til å finansiere kommunale tjenester, velferdstilbud, utbygginger etc.

Det er eiendommens skattetakst som danner grunnlaget for skatteberegningen. Kommunestyret vedtar størrelsen på skattesatsen (mellom 2 og 7 promille) hvert år.

For 2015 er skattesatsen 6 promille for næringseiendommer og verker og bruk, og 4 promille for bolig- og fritidseiendommer.

Eiendomsskatten kreves inn sammen øvrige kommunale avgifter med forfall 3 ganger i året.

Klage på takstgrunnlag

I medhold av eiendomsskattelovens § 19 kan skatteyter klage på eiendommens takst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, såfremt at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagefristen er 6 uker fra skatteseddelen er mottatt.