Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er i denne sammenheng de samfunnsmessige fordeler og ulemper som skal vurderes.

Søker/tiltakshaver må redegjøre for dispensasjonsforhold og naboene må varsles korrekt om dispensasjonsforholdet (dvs. at det krysses av for dispensasjon på skjema for nabovarsel, og at det fremgår hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon ifra). Dispensasjonen må omsøkes og begrunnes etter plan- og bygningsloven § 19-1. Der naboer blir berørt av dispensasjonen må begrunnelsen for dispensasjonssøknaden sendes sammen med nabovarselet.

Hvis det etter kommunens skjønn foreligger tilstrekkelige grunner for å gi en dispensasjon, kan dette gis i forbindelse med godkjenning av byggesøknaden.

Søknader om dispensasjon må altså begrunnes. Regionale og statlige myndigheter som blir berørt av dispensasjonen, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, bestemmelser m.v. Denne foreleggingen skal sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Dersom uttalelser ikke er innhentet i forkant, vil byggesakskontoret forelegge saken for berørte myndigheter.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn separat eller sammen med byggesøknaden.


Vilkårene for å gi dispensasjon – dispensasjonsvedtaket

Kommunen har myndighet til å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Vedtak i en dispensasjonssak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtaket om å gi eller avslå søknad om dispensasjon. Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det
aktuelle tilfelle søknaden gjelder.

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planen omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.


Når kan dispensasjon gis?

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves for det første at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.