Sak om gjennomføring av opprustingsplan for skolebygg ble behandlet i to hovedutvalg som begge endret rådmannens innstilling slik:

1. Kommunestyret ønsker en framtidsrettet utbygging av Egge barneskole, som gir tilstrekkelig med klasseromskapasitet og gode spesial- og fellesrom. Egge barneskole igangsettes derfor etter løsningsalternativ 1 i 2016, med sikte på ferdigstillelse våren 2018 innenfor en kostnadsramme på 37 mill. kroner. Tiltaket finansieres på følgende måte:

 • Tidligere bevilget 20,0 mill. kroner
 • MVA-refusjon på tidligere bevilgning 5,0 mill. kroner
 • Omdisponeringer fra inv. pott kommunale bygg 2,0 mill. kroner (1i 2017 og 1 i 2018)
 • Fra eiendomsfondet 2,0 mill kroner
 • Økt låneopptak i 2018 6,4 mill. kroner
 • MVA-refusjon investeringer knyttet til økt låneopptak 1,6 mill. kroner
  SUM 37,0 mill. kroner

2. For å skaffe mer undervisningsareal (klasserom) på Kvam skole, i tråd med konklusjon i

 • utvalgsnotat av desember 2014, igangsettes investering i 2016 innenfor en kostnadsramme på 6
 • mill. kroner. Det tas sikte på ferdigstillelse våren 2017. Tiltaket finansieres på følgende måte:
 • Tidligere bevilget 3,9 mill. kroner
 • MVA-refusjon på tidligere bevilgning 0,7 mill. kroner
 • Økt låneopptak i 2017 1,4 mill. kroner
  SUM 6,0 mill. kroner

3. Binde skole avventer videre arbeid og vurderes på nytt i økonomiplanperioden 2017-2020.

4. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 51/2016 Økonomidokument 2017: Kommunestyret viser videre til bestillingen om å planlegge og kostnadsberegne nødvendige investeringer ved Mære skole. Det bes om at nødvendige investeringsmidler for dette legges inn i investeringsbudsjettet for 2017.
Årlige FDV – og kapitalkostnader innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020Sak om planprogram  kommunedelplan klima og miljø ble behandlet i alle tre hovedutvalg og har følgende innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1, legges forslag til planprogram for kommunedelplan klima og miljø 2017-2020 ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra vedtaksdato. Planforslaget sendes samtidig på høring til aktuelle høringsinstanser.

Formannskapet vil gi følgende overordnede føringer for arbeidet med ny kommunedelplan klima og miljø:

Dette skal være noe mer enn en rullering av gjeldende klima- og energiplan. Steinkjer skal løfte ambisjonene på miljø, klima- og energiområdet betydelig i årene som kommer. Trusselen om store klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av skadelige giftstoffer må løses globalt, men også i små og store lokalsamfunn. Kommunedelplanen må derfor omhandle helheten i klima- og miljøpolitikken. Planen må videre gjenspeile kommunestyrets budsjettvedtak av 16.12.15 om at ambisjonen er at Steinkjer skal bevege seg mot klimanøytralitet

Til tema som skal behandles i planen (pkt 5):

Formannskapet ønsker at planen også omhandler følgende tema:

 • Samarbeid med næringsliv og FoU-miljø om utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger
 • Samarbeid med innbyggere om økt bevissthet og miljø- og klimavennlig atferd
 • Samarbeid med nabokommuner for å se transport- og arealpolitikken mellom og innen småbyene på Innherred i sammenheng, bl.a. med sikte på å skape grunnlag for å få til en bymiljøavtale med staten og fylkeskommunen.

Formannskapet ønsker videre at kommunedelplanen med tilhørende handlingsdel også omhandler en plan for styring og rapportering, herunder konkrete måleparametre for miljøindikatorer i Steinkjer som jevnlig rapporteres på.

 

Se alle sakene som behandles den 15.09