Aktivitetssenteret

Aktivitetssenteret er et treffsted for pensjonister og trygdede.
For mer informasjon kontakt ansvarlig aktivitør: Rita Andreassen, tlf. 459 762 22

Åpent mandag, onsdag og torsdag med aktivitør kl. 09.00 - 14.00

Åpent tirsdager for frivilligheten

Beitstad bosenter - Tjonstu

Besøksadresse: Hågenmelen 5, 7730 Beitstad.
Tlf: 74 16 07 00 (74 16 07 07)
Åpent: mandag og torsdag kl 09.30 - 13.00. Ansvarlig aktivitører er Mari Skjetne.
 

Vi har som mål å skape et positivt miljø på Tjonstu, slik at eldre som ønsker det, kan komme sammen til sosialt samvær på Eldresentret. Samt gi beboerne på eldresenteret og hjemmeboende eldre med særlig behov, hjelp til trivsel og mening i hverdagen. 

Aktivitetene kan være: Erindring, allsang, konserter, høytlesing, kortspill, trim/dans, bingo, hagearbeid/blomster, turer og enkle formingsaktiviteter ut fra funksjonsnivå.     
                   
Vi har arrangement gjennom Den Kulturelle Spaserstokken flere ganger i året.
Steinkjer hørselsforening tilbyr sjekk av høreapparat en gang i mnd.
 
Kaffesalg og mulighet til å bestille middag på eldresenteret.
Brukere av Tjonstu kan benytte bestillingstransport for å komme til eldresenteret.
Bestilles dagen før, på telefon 07417.
 
Tjonstu er drevet i samarbeid med frivillige lag, (NKS og Pensjonistlaget)
 
Aktivitørene samarbeider tverrfaglig med hjemmetjenesten for best mulig tilbud for brukerne.
Pårørende og Venneforeninga er viktige samarbeidspartnere.

Egge distrikt - Teigen bosenter

Åpent: Onsdager kl. 09.00 - 13.00.
Ansvarlig aktivitør: Gunn Høgholen Kvaal.

Tilbud til beboere ved Forbregd og Teigen bofellesskap.

Aktivitetene er tilrettelagt for å gi brukerne trivsel og mening i hverdagen

Eksempel på aktiviteter er:  
Busstur/bytur - Bingo - Trim - DKSS - Lokale underholdere -  Kinobesøk -  Avislesing - Allsang  -Kortspill                                                      

Jæktsmedgata og Kåret dagsenter

Dagtilbudet gir et arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne som har sin inntekt i form av uførepensjon. Personer på enhet Mestring og oppføging
Dagsenterene ligger på tjenesteenheten Mestring og oppfølging. Tilhold på Nordsidleiret. Tlf. 474 68 483.

Målgruppe:
Personer med nedsatt funksjonsevne, som er ferdig med videregående skole, og som er varig ufør.

Åpningstid og tilholdssted:
Jæktsmedgata og Kåret dagsenter holder til i 1. etasje på Arbeidssentralen, Jæktsmedgata 6 B.
Åpningstid: 5 dager i uken (hverdager) -  kl. 08.00-14.00.
Vi har brukere med ulikt bistandsbehov, og med ulik størrelse på tilbudet, fra 2 til 5 dager pr. uke.
Vi organiserer skyss for de som trenger det, og som bor inntil 4 km fra sentrum.


JÆKTSMEDGATA DAGSENTER                                                                                                
tlf. 474 68 483

Målsetting:
Gi et variert og individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, med fokus på utvikling, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et godt sosialt miljø.

Tilbudet består av:

 • Makuleringsoppdrag for kommunen, og eksterne bedrifter
 • Monteringsoppgrag for El-tjenesten
 • Reparering av skyteskiver for Steinkjer Skiklubb
 • Sortering og pakking av kontorrekvisita for Spesialrekvisita
 • Innsamling og klargjøring av frimerker til Tubfrim
 • Betjene intern postrute for kommunale enheter i sentrum
 • Rydding rundt kommunens miljøstasjoner
 • Produksjon av ulike håndarbeidsprodukter
 • Tilrettelagte renholdsoppgaver i egne lokaler
 • Tilrettelagte treningsopplegg
 • Sosiale aktiviteter


KÅRET DAGSENTER                                                                                                       
tlf. 404 12 079

Målsetting:
Gi et variert og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, med fokus på trivsel, trygghet, og fellesskap i et godt sosialt miljø.

Tilbudet består av:

 • Sortering og pakking av kontorrekvisita for Spesialrekvisita
 • Klargjøring av frimerker til Tubfrim
 • Håndarbeidssyssler
 • Tilrettelagte renholdsoppgaver i egne lokaler
 • Tilrettelagte treningsopplegg
 • Sosiale aktiviteter
 • Baking/matlaging

 

Registrering / inntak:
Alle i vår målgruppe skal bli gjort kjent med Jæktsmedgata og Kåret dagsenter i god tid før videregående skole avsluttes.
Det avklares i den enkeltes ansvarsgruppe hvorvidt dette vil være en aktuell arbeidsplass etter endt skoleløp.
Registreringsskjema DOC PDF ODT

Kontaktperson/fagansvarlig Jæktsmedgata og Kåret dagsenter: Marita Nordmo  tlf 474 68 483

 

Gluggen bofellesskap

Gluggen bofellesskap har aktivitetstilbud 1 dag i uka på onsdager. 

Sparbu bosenter - Aktiviteten

Åpent tirsdag og torsdag mellom kl 10 - 14. Tilbud til beboere (torsdager) og dagbrukere fra bygda (tirsdager).
Ansvarlig aktivitør,Rita Andreassen telefon 45 97 62 22 (tirsdag) og May Britt Alstad telefon 74 17 11 13 (torsdag)

Skyss
Brukere av dagtilbud på Hamrum kan benytte  bestillingstransport for å komme til Eldresentret.   Bestilles dagen før tlf.07417.

Antall brukere 
I gjennomsnitt er der ca.30 bruker som benytter seg av
tilbudet daglig .I tillegg er det ca.15 menn på snekkerverkstedet hver tirsdag i vinterhalvåret..

Aktiviteter

 • Trim inne eller ute alle dager.
 • Enkle formingsaktiviteter og enkelt snekkerarbeid.
 • Avislesing,opplesing,spill og kortspill.
 • Bingo en gang pr.uke.Trimbingo ute vår og høst.
 • Sosiale aktiviteter,samtaler.
 • Konserter av profesjonelle aktører,støttet av Den Kulturelle Spaserstokken, og underholdning av lokale krefter.
 • Besøk av barnehage,skoleelever,lag og organisasjoner.
 • Gudstjeneste 2 ganger i året.
 • Byturer og heldags busstur.
 • Samarbeid med Hamrums Venner om vår og høstfest, 17 mai og adventsstund.
 • Tilbud om service på høreapparat fra Steinkjer Hørselsforening hver 3.uke.
 • Opprettet bokdepot fra Steinkjer Folkebibliotek.
 • Salg av formiddagskaffe hver dag kl.11.00 aktiviteten er åpen,i samarbeid med mottakskjøkkenet på Hamrum.


Aktiviteten drives i samarbeid med frivillige lag i bygda (sanitet,bygdekvinnelag og pensjonistlag).
Aktivitøren samarbeider tverrfaglig med hjemmetjenesten for best mulig tilbud og tilrettelegging for brukerne.

 

Kvam bosenter - Smistu'

Åpent mandager kl 09.00 -– 13.00. 
Ansvarlig aktivitør Anne Britt Myran, tlf. 920 89 424. 
Torsdager (frivillige lag er ansvarlig).

Linåsve gård - Inn på tunet

Dagtilbud på bondegård for personer med kognitiv svikt/demens

Opplevelseshelg på gården ei helg pr.mnd.

Se brosjyre om tilbudet.

Guldbergaunet bosenter - Aktiviteten

Åpent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.30.
Ansvarlig aktivitør: Elisabeth Mathisen, telefon 989 00 870, Rita Andreassen, telefon 459 76 222 på fredager.

Dagtilbudet er for senterets beboere, men på fredager er det også åpent for dagbrukere.

Vi har som mål å skape et positivt miljø på Guldbergauner bosenter.

Aktiviteter: 
Avis/boklesing - Kort/spill - Bingo - Ulike formings-aktiviteter - Allsang – Trim- Sittedans - Erindring - Lokale underholdere - Den kulturelle spaserstokken.

Steinkjer bosenter - Kårstua

Åpent mandag, tirsdag og torsdag kl 09.00 –- 14.00.
Ansvarlig aktivitør Gunn Høgholen Kvaal,   telefon 459 77 395

Adr: Svein Jarls gt 23, 7713 Steinkjer
Dagtilbudet er for senterets beboere og dagbrukere fra Sentrum distrikt.

Aktivitetene ved Kårstua er tilrettelagt for å gi brukerne trivsel og mening i hverdagen

Eks. på aktiviteter er: 
Avis/boklesing - Kort/spill - Bingo - Ulike formings-aktiviteter - Allsang - Trim - Bussturer - Erindring - Lokale underholdere - Den kulturelle spaserstokken.

Kaffestund kl. 11.00
Mulighet for kjøp av middag

Henting og hjembringing med maxi taxi mandag og torsdag.

Steinkjer sykehjem - Tyristua

Dagtilbud for brukere med kognitiv svikt/demens ved Steinkjer Sykehjem,tilbudet er åpent 3 dager i uken.
Ansvarlig: Mari Haugnes Skjetne tlf. 414 10 016 og Anne Britt Myran tlf. 920 89 424.

Formål:
Å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær,trygghet og mestring.
Aktivitetene som foregår i tilbudet har til hensikt å bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukeren,slik at de kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og mulig.

Kriterier:
Hjemmeboende personer med mild/eller moderat grad av demens, personer under utredning kan også søke.
Kan ha nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre.
Har ett funksjonsnivå som gjør at vedkommende kan fungere med lett tilrettelegging i daglige gjøremål, kunne spise selv eventuellt med tilrettelegging, fysisk mobil og kunne gå på toalettet selv.

Se brosjyre

Stod sykehjem

Åpent torsdag 09.30-13.00.
Ansvarlig: Brit Dyrstad tlf. 908 43 609

Hobbyrommet er treffpunktet for beboerne som bor på sykehjemmet.

Tilrettelagte aktiviteter innen håndarbeid, bingo, gåturer, sangstunder, baking og erindringsarbeid.

Tilbud om leseombud hver tirsdag og onsdag fra Stod Frivillighetssentral.