Næringsdrivende med behov for hjelp?

Ta kontakt med Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) som er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. 
Vi bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer. Tjenesten er gratis. Du kan booke et møte med oss via vår hjemmeside https://sns.steinkjer.net.

Ta kontakt med:

Arbeidsform er telefon, fysiske møter eller Teams.

  • Vi legger ut informasjon om ulike tiltak lett tilgjengelig på https://sns.steinkjer.net/ 
  • Utviklingsprosjekt: Mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å jobbe med utvikling. Slik kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. SNS bistår med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.

    Vi kobler på samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat der det er hensiktsmessig.

Presseskriv 23.08.21
Lansering av nytt coronafond for virksomheter i Steinkjer kommune

Steinkjer Kommune får tilført nye kr 3 542 000 i «coronamidler» fra staten til fordeling til virksomheter i Steinkjer kommune. Søknadsfristen er 19.09.21.

Målgruppen for fondet er virksomheter registrert i Steinkjer som er rammet av smitteverntiltakene i corona-pandemien. Fondet skal kompensere smitteverntiltak og gi støtte til lokale virksomheter som har falt helt- eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Målet er også å støtte tiltak som vil øke salg og omsetning, og tiltak som vil styrke virksomhetene for markedet etter pandemien.

Kriteriene tar hensyn til statlige føringer i tildelingsbrevet og er tilpasset lokale virksomheters behov.
Se mer informasjon her.
 


Ekstraordinært kommunalt næringsfond 

Formål – ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19  – Steinkjer
Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond fra Regjeringen. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale. Steinkjer kommune er tildelt kr 2 305 872 i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om støtte?
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører som er rammet av Covid-19. Midlene kan gå til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer. Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Vurdering
I vurderingen av søknadene vil kommunen legge vekt på

 a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

 b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50), der du må opprette en bruker og logge deg inn. Her er lenke til støtteordningen for fondet – se etter overskriften Ekstraordinært kommunalt næringsfond COVID-19 Steinkjer. Vedlagt søknaden må det framlegges regnskap som viser omsetningssvikt sammenlignet med samme periode i fjor, og ev. tilbud om kjøp av kompetanse som skal inn i prosjektet. 

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for fondet. Søknader behandles fortløpende.
Steinkjer Næringsselskap veileder deg som bedrift og saksbehandler søknadene. Kommunedirektør og/eller formannskapet fatter vedtak.

Rapportering og utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis.
Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. 

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.


Kommunale fakturaer

Deler av regionens næringsliv og mange av kommunenes innbyggere opplever stor økonomisk usikkerhet som følge av situasjonen i samfunnet. Dersom du som næringsdrivende eller privatperson har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi deg om å ta kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne best mulig løsning.

Alle henvendelser og behov vil bli behandlet individuelt. Henvendelser om betalingsutettelse kan rettes til sentralbordet på tlf. 74 16 90 00 eller til oppgitt telefonnr. på faktura.