Nedenfor følger et eksempel på byggetegninger som må følge med søknad om tiltak som kan forestås av tiltakshaver. Her er det vist garasje som eksempel, men samme krav til dokumentasjon gjelder for alle frittliggende bygninger opp til 70m² og tilbygg med et samlet areal under 50m².

SITUASJONSPLAN
Ved søknad om tillatelse, skal det utarbeides situasjonsplan for eiendommen. Denne skal være målsatt, og inneholde:

  • plassering av tiltaket, avstander til nabogrense, veg, bygninger, mv.
  • kotehøyde for gulv, møne og gesims
  • atkomst, parkering
  • stikkledningstrasé vann- og avløpsledninger

Situasjonsplan skal leveres i målestokk. Det anbefales 1:500 (1 cm på kartet = 5 m i virkeligheten).


BYGGETEGNINGER
Alle tegninger skal leveres i målestokk. Det anbefales 1:100 (1 cm på tegningen = 1m i virkeligheten).

1. SNITTEGNING som viser gesimshøyde,                     2. PLANTEGNING som viser lengde og 
    mønehøyde, takvinkel, samt hvordan                               bredde på bygget.
    bygget skal plasseres i terrenget.
  Byggetegning 1

3. FASADETEGNINGER som viser byggets fasade sett fra alle sider.

Tegningene trenger ikke å være i farger, men de bør vise tenkt materialbruk. Beskrivelse av materialbruken kan også føres på tegningen eller det kan legges ved beskrivelse som et eget vedlegg.
Byggetegning 2

 

Eksempel på fasade for bygg i skrånende terreng:

Byggetegning 3