Byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. - betalingssatser 2022

Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 og eierseksjonsloven § 15

Definisjoner:   

Byggesaksgebyr

    Forhåndskonferanse, dokumentkontroll, søknadsbehandling, 
    oppdatering av kart, tilsyn, brukstillatelse/ferdigattest

 

Bruksareal 

     I henhold til NS 3940

 

Hovedplan 

     Etasje med størst bruksareal

                                              

1.            Boligbygg

 • For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr 17 680 pr selvstendig boenhet.
 • For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr 14 750 pr selvstendig boenhet.
 • For sekundær boenhet betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet.  
 • For frittstående garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til pkt. 2.

2.            Andre kategorier bygg

For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet.

0 m2 - 200 m2

pr m2    

kr 115   

min kr   6 090

201 m2 - 400 m2

pr m2    

kr 100   

min kr 23 000

401 m2 - 600 m2

pr m2    

kr   86

min kr 40 000

601 m2 -

pr m2    

kr   72   

min kr 51 600

For hvert plan/hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

3.            Enklere typer bygg

For enklere typer bygg som lagerbygg, arbeidsbrakke, trelastopplag m.m. betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

    0 m2 - 200 m2

pr m2    

kr 34

min kr   6 090

201 m2 - 400 m2

pr m2

kr 28

min kr   6 800

401 m2 - 600 m2

pr m2

kr 25

min kr 11 200

601 m2 -

pr m2

kr 23

min kr 15 000

For hvert plan/ hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.


4.            Driftsbygninger i landbruket

For driftsbygninger i landbruket, siloer og gjødselkummer betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

0 m2 -    200 m2

   

        kr   6 090

201 m2 -    400 m2

pr m2

kr 24

min kr   6 090

401 m2 -    600 m2

pr m2

kr 20

min kr   9 600

601 m2 - 1.000 m2

pr. m2

kr 17        

min kr 12 000

1.001 m2 -

   

        kr 17 000

5.            Særskilte tiltak

For behandling av byggesaker som ikke måles etter bruksareal, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning av mindre tiltak, sammenslåing av bruksenheter, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep m.m. betales et gebyr på kr 6 090.

6.            Større bygg- og anleggstiltak

For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, riving av større byggverk, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr 26 530.

7.            Endring av gitt tillatelse

For behandling av søknader om endring av gitt tillatelse betales et gebyr på kr 6 090.

Ved revidert søknad (større endringer) gjelder egne gebyrsatser.

8.            Trinnvis behandling

Ved trinnvis behandling av søknaden kan gebyret deles i 50 % ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse.

9.            Opprettelse av grunneiendom

 • For behandling av søknader med opprettelse av grunneiendom m.m., inkl. opprettelse av grunneiendom for tidligere festegrunn, betales et gebyr på kr 6 090.

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg.     

10.         Opprettelse av punktfeste

 • For behandling av søknader med opprettelse av nytt punktfeste betales et gebyr på kr 6 090. 

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. 

11.         Tiltak igangsatt uten tillatelse 

For behandling av tiltak som er igangsatt uten tillatelse, og/eller søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid.

12.         Tillatelse til seksjonering

For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 12 180. 

Gebyr for eventuelle arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg.

13.         Dispensasjoner m.m.

For behandling av søknader som krever høring og/eller dispensasjon:

 • For tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr 4 840. 
 • For tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift med høring betales kr 9 680.
 • For andre tiltak som kommunen finner det nødvendig å sende på høring betales kr 4 840.

Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak.

14.          Frivillige lag og foreninger

For frivillige lag og foreninger hvor arbeidet utføres på dugnad kan gebyret reduseres til 25 % av ordinært gebyr.

15.            Saker som ikke kommer til utførelse

For alle typer saker som ikke kommer til utførelse gjelder:

 • Ved tilbaketrekking av søknad før vedtak er fattet betales 25 % av gebyret. 
 • Trekkes saken etter at vedtak er fattet betales 50 % av gebyret. 
 • Der søknad om tillatelse blir avslått betales 50 % av gebyret.

16.         Urimelig gebyr

Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrsatsene fravikes av bygningsmyndigheten.

17. Eiendomsforvaltning

Fra og med 01.01.2022 innføres det gebyr på behandling av følgende henvendelser. Henvendelser levert før denne dato ilegges ikke gebyr.

Kjøp av tilleggsareal

 • Behandling av forespørsel om kjøp av tilleggsareal til bolig og fritidseiendom som ender med skriftlig tilbud og godkjent fradeling, kr 3 650,-
 • Behandling av forespørsel om kjøp av tilleggsareal til bolig og fritidseiendom som ender med skriftlig tilbud og godkjent fradeling hvor en behandling krever dispensasjonssøknad kr 4 550,-
 • Gebyrene kommer i tillegg til gebyr for behandling etter gjeldende lovverk

Innløsning av festetomt

 • Ved innløsning av festetomt kr 1 150,-
 • Ved innløsning av festetomt som krever fradeling og oppmåling, kr 1 850,-

Festeopplysninger

 • Forespørsel om festeopplysninger, kr 450,-
 • Kopi av festekontrakt, eventuelt andre papirer, kr 250,-

18.         Indeksregulering

Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar 2022. Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.

19.         Betalingsbestemmelser

Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter fakturagrunnlag fra bygningsmyndigheten.

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.