Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. november kl. 08:30

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. - betalingssatser 2021

Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 og eierseksjonsloven § 15

Definisjoner:   

Byggesaksgebyr

    Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest

 

Bruksareal 

     I henhold til NS 3940

 

Hovedplan 

     Etasje med størst bruksareal

                                                      

1.            Boligbygg

 • For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr 16 840 pr selvstendig boenhet.
 • For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr 14 050 pr selvstendig boenhet.
 • For sekundær boenhet betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet.  
 • For frittstående garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til pkt. 2.

2.            Andre kategorier bygg

For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet.

0 m2 - 200 m2

pr m2    

kr 110   

min kr   5 800

201 m2 - 400 m2

pr m2    

kr   95   

min kr 22 000

401 m2 - 600 m2

pr m2    

kr   82

min kr 38 000

601 m2 -

pr m2    

kr   69   

min kr 49 200

For hvert plan/hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

3.            Enklere typer bygg

For enklere typer bygg som lagerbygg, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

    0 m2 - 200 m2

pr m2    

kr 32

min kr   5 800

201 m2 - 400 m2

pr m2

kr 27

min kr   6 400

401 m2 - 600 m2

pr m2

kr 24

min kr 10 800

601 m2 -

pr m2

kr 22

min kr 14 400

For hvert plan/ hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

4.            Driftsbygninger i landbruket

For driftsbygninger i landbruket, siloer og gjødselkummer betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

0 m2 -    200 m2

   

        kr   5 800

201 m2 -    400 m2

pr m2

kr 23

min kr   5 800

401 m2 -    600 m2

pr m2

kr 19

min kr   9 200

601 m2 - 1.000 m2

pr. m2

kr 16        

min kr 11 400

1.001 m2 -

   

        kr 16 000

5.            Særskilte tiltak

For behandling av byggesaker som ikke måles etter bruksareal, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, riving av mindre tiltak, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep m.m. betales et gebyr på kr 5 800.

6.            Større bygg- og anleggstiltak

For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, riving av større byggverk, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr 25 270.

7.            Endring av gitt tillatelse

For behandling av søknader om endring av gitt tillatelse betales et gebyr på kr 5 800.

Ved revidert søknad (større endringer) gjelder egne gebyrsatser.

8.            Trinnvis behandling

Ved trinnvis behandling av søknaden kan gebyret deles i 50 % ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse.

9.            Opprettelse av grunneiendom

 • For behandling av søknader med opprettelse av grunneiendom m.m., inkl. opprettelse av grunneiendom for tidligere festegrunn, betales et gebyr på kr 5 800.

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg.     

10.         Opprettelse av punktfeste

 • For behandling av søknader med opprettelse av nytt punktfeste betales et gebyr på kr 5 800. 
 • For behandling av søknader med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr 2 120.

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg. 

11.         Tiltak igangsatt uten tillatelse 

For behandling av tiltak som er igangsatt uten tillatelse, og/eller søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid.

12.         Tillatelse til seksjonering

For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 11 600. Gebyret reduseres med 25 % dersom seksjoneringsbegjæringen er komplett utfylt. 

 

Gebyr for eventuelle arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg.

13.         Dispensasjoner m.m.

For behandling av søknader som krever høring og/eller dispensasjon:

 • For tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr 4 610. 
 • For tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift med høring betales kr 9 220.
 • For andre tiltak som kommunen finner det nødvendig å sende på høring betales kr 4 610.

Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak.

14.            Saker som ikke kommer til utførelse

For alle typer saker som ikke kommer til utførelse gjelder:

 • Ved tilbaketrekking av søknad før vedtak er fattet betales 25 % av gebyret. 
 • Trekkes saken etter at vedtak er fattet betales 50 % av gebyret. 
 • Der søknad om tillatelse blir avslått betales 50 % av gebyret.

15.         Urimelig gebyr

Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrsatsene fravikes av bygningsmyndigheten.

16.         Indeksregulering

Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar 2021. Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.

17.         Betalingsbestemmelser

Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter fakturagrunnlag fra bygningsmyndigheten.

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.