Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. november kl. 09:00

PÅBUDET OM KOKING AV DRIKKEVANNET ER OPPHEVET!

Les mer... clear

Byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. - betalingssatser 2019

Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 og eierseksjonsloven § 7

Definisjoner:     Byggesaksgebyr               Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest
                         Bruksareal                          I henhold til NS 3940 – Bruksareal for en bygning
                         Hovedplan                         Etasje med størst bruksareal

 

1.            Boligbygg

For boligbygg etter § 20-3 betales et byggesaksgebyr på kr 14.580 pr selvstendig boenhet.
For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr 12.160 pr selvstendig boenhet.
For sekundærbolig med bruksareal inntil 50 m2 betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet.    
For garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt. 2 alt. pkt. 5. 
                             

2.            Andre kategorier bygg

For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og

bruksendring (som medfører hovedombygging) etter § 20-3 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet

                    0 m2 - 200 m2              pr m2:                  kr 95                      ( min kr   5.020 )
                201 m2 - 400 m2              pr m2:                  kr 82                      ( min kr 19.000 )
                401 m2 - 600 m2              pr m2:                  kr 71                      ( min kr 32.800 )
                601 m2 -                           pr m2:                  kr 60                      ( min kr 42.600 )

For hvert plan/ hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

               

3.            Enklere typer bygg

For enklere typer bygg etter § 20-3 som lagerbygg, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

                    0 m2 - 200 m2              pr m2:                  kr 27                      ( min kr   5.020 )
                201 m2 - 400 m2              pr m2:                  kr 24                      ( min kr   5.400 )
                401 m2 - 600 m2              pr m2:                  kr 21                      ( min kr   9.600 )
                601 m2 -                           pr m2:                  kr 19                      ( min kr 12.600 )

For eventuelle plan/ etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.

 

4.            Driftsbygninger i landbruket

For driftsbygninger i landbruket, siloer og gjødselkummer etter § 20-3 og § 20-4 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

                    0 m2 -    200 m2                                                                             kr   5.020
                201 m2 -    400 m2          pr m2:                  kr 20                      ( min kr   5.020 )
                401 m2 -    600 m2          pr m2:                  kr 16                      ( min kr   8.000 )
                601 m2 - 1.000 m2          pr. m2                  kr 14                      ( min kr   9.600 )
                1.001 m2 -                                                                                           kr 14.000
 

5.            Særskilte tiltak

For behandling av byggesaker etter § 20-3 og 20-4 som ikke måles etter bruksareal, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr 5.020.

For behandling av byggesaker etter § 20-4 som ikke kommer inn under pkt. 4 betales et gebyr på kr 5.020.

Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr 3.320 pr tiltak.

 

6.            Større bygg- og anleggstiltak

For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen etter § 20-3, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr 21.880.

 

7.            Byggesaker som ikke kommer til utførelse

Ved tilbaketrekking av søknad før vedtak er fattet skal det betales 25 % av satsene i pkt. 1 – 6.

Trekkes saken etter vedtak er fattet betales 50 % av satsene i pkt. 1 – 6.

Der søknad om tillatelse blir avslått skal det betales 75 % av satsene i pkt. 1 – 6.

 

8.            Trinnvis behandling

Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse.

 

9.            Opprettelse av grunneiendom og punktfeste

For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter § 20-4 pkt d) betales et gebyr på kr 3.320.    

 

10.         Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig

For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr 1.830.

 

11.         Ulovlig byggearbeid

For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid.

 

12.         Tillatelse til seksjonering

 For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 6.690.

 

13.         Dispensasjoner

For behandling av søknader som krever dispensasjon:
For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr 3.990.
For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift med høring betales kr 7.980.
Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak.

 

14.         Urimelig gebyr

Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten.

 

15.         Indeksregulering

Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar 2019. Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.

 

16.         Betalingsbestemmelser

Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten.

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

 

 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.