Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesaker og opprettelse av grunneiendom m.m. - betalingssatser 2018

Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 og eierseksjonsloven § 7
Definisjoner:       Byggesaksgebyr              Søknadsbehandling, tilsyn, matrikkelføring, ferdigattest
                           Bruksareal                        I henhold til NS 3940 - Bruksareal for en bygning
                           Hovedplan                        Etasje med størst bruksareal
                           

1.    Boligbygg
For boligbygg etter § 20-3 betales et byggesaksgebyr på kr 13.890 pr selvstendig boenhet. For boligblokk og leilighetsbygg med mer enn 4 selvstendige boenheter betales et byggesaksgebyr på kr 11.580 pr selvstendig boenhet. For sekundærbolig med bruksareal inntil 50 m2 betales 50 % av gebyret for selvstendig boenhet. For garasje i tilknytning til bolig betales i tillegg gebyr i henhold til regulativets pkt 2 alt. pkt.5.


2.    Andre kategorier bygg
For andre kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygging og bruksendring (som medfører hovedombygging) etter § 20-3 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet
 
                    0 m2 - 200 m2               pr m2:                  kr 90                      ( min kr   4.780 )
                201 m2 - 400 m2               pr m2:                  kr 78                      ( min kr 18.000 )
                401 m2 - 600 m2               pr m2:                  kr 68                      ( min kr 31.200 )
                601 m2 -                            pr m2:                  kr 58                      ( min kr 40.800 )
 
For hvert plan / hver etasje over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet
 

3.    Enklere typer bygg
For enklere typer bygg etter § 20-3 som skur, arbeidsbrakke, boligbrakke, trelastopplag, haller av folie m.m. betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

                    0 m2 - 200 m2               pr m2:                  kr 26                      ( min kr   4.780 )
                201 m2 - 400 m2               pr m2:                  kr 23                      ( min kr   5.200 )
                401 m2 - 600 m2               pr m2:                  kr 20                      ( min kr   9.200 )
                601 m2 -                            pr m2:                  kr 18                      ( min kr 12.000 )
 
For eventuelle plan / etasjer over og under hovedplanet betales et tillegg på 50 % av byggesaksgebyr for hovedplanet.
 

4.    Driftsbygninger i landbruket
For driftsbygninger i landbruket og redskapsbod, siloer og gjødselkummer etter § 20-3 og § 20-4 betales byggesaksgebyr etter bruksareal på hovedplanet:

                    0 m2 -  200 m2               pr m2:                  kr 23                      ( min kr   4.780 )
                201 m2 -  400 m2               pr m2:                  kr 19                      ( min kr   4.780)
                401 m2 -  600 m2               pr m2:                  kr 15                      ( min kr   7.600 )
                601 m2 - 1.000 m2             pr m2                   kr 13                      ( min kr   9.000 )
             1.001 m2  -                                                                                               kr. 13.000
 

5.    Særskilte tiltak
For behandling av byggesaker etter § 20-3 og 20-4 som ikke måles etter bruksareal, f.eks. veranda, forstøtningsmur, innhegning, mindre fasadeendring, rivning, skilt, bygningsteknisk installasjon, bruksendring med mindre byggearbeid, mindre terrenginngrep betales et gebyr på kr 4.780.

For behandling av byggesaker etter § 20-4 som ikke kommer inn under pkt. 4 betales et gebyr på kr 4.780.
Inneholder søknaden flere separate byggetiltak betales et gebyr på kr 3.160 pr tiltak.


6.    Større bygg- og anleggstiltak
For behandling av søknader som gjelder større bygg- og anleggstiltak over eller i grunnen etter § 20-3, for eksempel større terrenginngrep, større kommunaltekniske anlegg, større fasadeendringer, søknadspliktige deler av veganlegg m.m. betales et gebyr på kr 20.840.


7.    Byggesaker som ikke kommer til utførelse
Ved tilbaketrekking av søknad før vedtak er fattet skal det betales 25 % av satsene i pkt. 1 - 6. Trekkes saken etter vedtak er fattet betales 50% av satsene i pkt. 1-6. 
Der søknad om tillatelse blir avslått skal det betales 75 % av satsene i pkt. 1 - 6.


8.    Trinnvis behandling
Ved trinnvis behandling av søknaden betales 50 % av gebyret ved rammetillatelse og 50 % ved igangsettingstillatelse.


9.    Opprettelse av grunneiendom og punktfeste
For behandling av saker med opprettelse av grunneiendom m.m. og festegrunn etter § 20-4 pkt d) betales et gebyr på kr 3.160.


10. Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig
For behandling av saker med opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsbolig og ved grensejustering betales et gebyr på kr 1.740.


11. Ulovlig byggearbeid
For behandling av søknader som fremmes etter pålegg fra bygningsmyndighetene, eller tiltak som er igangsatt uten tillatelse, regnes dobbelt gebyr til dekning av kommunens merarbeid.

12. Tillatelse til seksjonering
For tillatelse til seksjonering/reseksjonering betales et gebyr på kr 6.370.
 

13. Dispensasjoner
For behandling av søknader som krever dispensasjon:
For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/ lov/ forskrift uten høring betales kr 3.800.
For hvert tiltak som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales kr 7.600.

Gebyret kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak.


14. Urimelig gebyr
Når spesielle forhold tilsier det kan gebyrforskriften fravikes av bygningsmyndigheten.


15. Indeksregulering
Gebyrsatsene i regulativet er pr 1. januar 2018. Gebyrene indeksreguleres pr 1. januar hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.


18. Betalingsbestemmelser
Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra bygningsmyndigheten.Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.


Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.
 

 

Tips en venn Skriv ut