Byggesøknad - informasjon

Når du skal planlegge et byggetiltak er det nødvendig med en avklaring i forhold til plan- og bygningsloven.    
Det er mange typer byggetiltak, fra store utbyggingsprosjekter til mindre byggearbeider som skal utføres på egen bolig eller fritidsbolig. Plan- og bygningsloven har forskjellige krav til søknad, dokumentasjon og behandlingstid avhengig av hva slags byggetiltak det er. Bygningsmyndigheten i kommunen vurderer om det er søknadsplikt og gir deg informasjon om den videre saksgang.

Søknadspliktig tiltak
Plan- og bygningsloven fastsetter hvilke tiltak som er søknadspliktig, og hvilke krav som gjelder for de forskjellige typer søknader.

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker er et kvalifisert foretak eller en kvalifisert person som skal representere tiltakshaver (byggherren) i søknadsprosessen.

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferansen er ofte det første formelle møte mellom tiltakshaver og bygningsmyndigheten. Her blir det gitt gjensidig informasjon, og kommunen orienterer om hvilke regler og krav som gjelder for byggetiltaket. Forhåndskonferanse er et avklaringsmøte for å få en god byggesaksprosess både for tiltakshaver og kommunen. Ta kontakt med byggesakskontoret for å avtale nærmere.
 

Ytterligere informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet .

Forenkling av byggereglene

Nå kan det bygges en rekke tiltak uten å søke.

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Ytterligere informasjon finne du hos Direktoratet for byggkvalitet.