Boligtomter i boligfelt

Oversikt over ledige kommunale tomter finner du her: Ledige tomter.

Kontaktpunkt når det gjelder kommunale tomter er Steinkjer Tomteselskap AS, Tlf.: 74 14 56 41 Mob.: 97 17 26 27 e-post: st.tomteselskap@steinkjer.online.no

I tillegg til de kommunale tomtene har flere private utbyggere tomter til salgs, med/uten tilhørende forslag til bolig. Disse annonseres for eksempel her (ekstern lenke)

Spredt boligbygging

I Steinkjer er det også muligheter for spredt boligbygging, dvs bygging utenfor regulerte felt. I soner avsatt til formålet LNF-B i kommuneplanens arealdel skal det være kurant å få bygge, så lenge du unngår dyrkamark og strandsonen. LNF-B sonene er vist med gul farge på kartet her. NB! Du må velge kartlag "Kommuneplan" for at sonene skal vises.

Ta kontakt med Steinkjer kommune v/Enhet byggesak og oppmåling om du har spørsmål!

Finansiering

Steinkjer kommune er førstelinjetjeneste for Husbanken, og veileder i forhold til Husbankens lån og tilskudd til boligbygging.

Ta kontakt med Steinkjer kommune v/Bolig- og tildelingskontoret for bistand!