• Budsjettprosessen starter med rådmannens budsjett og økonomiplanfremlegg.
  • Samtlige hovedutvalg, Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandler dokumentet og uttaler seg før formannskapet innstiller minst 14 dager før budsjettmøtet i kommunestyret
  • Kommunen har et kommunalt foretak som presenterer sitt budsjett i egen sak. Revisjonen (KomRev) og kontrollutvalgets sekretariat (Kom Sek) sine budsjett legges også frem som egne saker.
  • Gjennom året følges budsjettet opp med regnskapsrapporter i februar, april og september. Årsregnskap behandles i mai/ juni hvert år. Rapportene gir informasjon om hvordan tjenestene utvikler seg gjennom året.
  • Det vedtatte budsjett- og økonomidokumentet består av rådmannens forslag samt vedtaket fra kommunestyrets behandling. 

Rådmannen presenterte i formannskapets møte 24.10.19 sitt forslag til Årsbudsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022.

Nettversjon av kommunes Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 
Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 
Rådmannens presentasjon
Direkteoverføring av rådmannens presentasjon 
Svar på spørsmål fra partiene
Formannskapets innstilling 05.12

 


Tidligere vedtatte budsjett og øknomiplaner: