• Budsjettprosessen starter med kommunedirektørens budsjett og økonomiplanfremlegg.
  • Samtlige hovedutvalg, Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse behandler dokumentet og uttaler seg før formannskapet innstiller minst 14 dager før budsjettmøtet i kommunestyret
  • Kommunen har to kommunale foretak som presenterer sitt budsjett i egen sak. Revisjonen (Rev) og kontrollutvalgets sekretariat (Kon Sek) sine budsjett legges også frem som egne saker.
  • Gjennom året følges budsjettet opp med regnskapsrapporter i februar, april og september. Årsregnskap behandles i mai/ juni hvert år. Rapportene gir informasjon om hvordan tjenestene utvikler seg gjennom året.
  • Det vedtatte budsjett- og økonomidokumentet består av kommunedirektørens forslag samt vedtaket fra kommunestyrets behandling. 

Kommunedirektøren presenterte sitt budsjettforslag i formannskapets møte 29.10.2020.

Presentasjonen 29.10.2020
Nettversjon av forslaget til kommunes årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 
Spørsmål med svar fra partieneSp, H, Frp og V
Formannskapets innstilling 01.12.2020
Kommunestyrets vedtak 16.12.2020

 


Tidligere vedtatte budsjett og øknomiplaner: