• Budsjettprosessen starter med kommunedirektørens budsjett og økonomiplanfremlegg.
  • Samtlige hovedutvalg, Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse behandler dokumentet og uttaler seg før formannskapet innstiller minst 14 dager før budsjettmøtet i kommunestyret
  • Kommunen har to kommunale foretak som presenterer sitt budsjett i egen sak. Revisjonen (Rev) og kontrollutvalgets sekretariat (Kon Sek) sine budsjett legges også frem som egne saker.
  • Gjennom året følges budsjettet opp med regnskapsrapporter i februar, april og september. Årsregnskap behandles i mai/ juni hvert år. Rapportene gir informasjon om hvordan tjenestene utvikler seg gjennom året.
  • Det vedtatte budsjett- og økonomidokumentet består av kommunedirektørens forslag samt vedtaket fra kommunestyrets behandling. 

Kommunedirektøren presenterte sitt budsjettforslag i formannskapets møte 29.10.2020.

Presentasjonen 29.10.2020
Nettversjon av forslaget til kommunes årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 
Spørsmål fra Sp, H, Frp og V med svar
Spørsmål fra Fremskrittspartiet med svar
Spørsmål fra Høyre med svar
Spørsmål fra Arbeiderpartiet med svar
Spørsmål fra Rødt med svar
Formannskapets innstilling 01.12.2020
Kommunestyrets vedtak 16.12.2020

 


Tidligere vedtatte budsjett og øknomiplaner: