Serviceerklæring - innledende informasjon

Brukerstyrt Personlig Assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester.

Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet. Dette fordi at du skal få en realistisk informasjon om BPA i Steinkjer kommune.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester.

For brukere som har heldøgns opphold i institusjon, vil det normalt være lite aktuelt med brukerstyrt personlig assistent. Det samme gjelder for personer som bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg.

Unntak kan være når han/hun er i ferd med å flytte ut av institusjon eller bolig der det kan være hensiktmessig med en gradvis endring i bolig- og/eller tjenestetilbud.

Den som skal inneha rollen som arbeidsleder, påtar seg et stort ansvar for organisering av ordningen.

Målet for BPA

 • Gi bistand til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
 • Tjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.
 • Bistand i å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå på fritiden.

Hvem kan få BPA?

Den som fyller vilkårene for rett til helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 annet ledd, og helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr.6 og §3-8.

Søkere som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser til et aktivt uavhengig liv kan få sine tjenester organisert med ordningen BPA. 

Du må være i stand til å være arbeidsleder, kunne ha ressurser og egeninnsikt til å ha ett aktivt liv i og utenfor hjemmet. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsplan samt sette deg inn i aktuelt lovverk for deg og dine ansatte. I særlige tilfeller kan arbeidslederrollen delegeres til nærmeste pårørende eller hjelpeverge. Det forventes at du gir beskjed til din saksbehandler om endringer i ditt bistandsbehov o. l.

Det er også mulig å utnevne andre til å være arbeidsleder for deg.

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det taes hensyn til din helsesituasjon og dine sosiale forhold. Behovet vurderes fortløpende.

Hvordan få tjenesten?

 • Søknad sendes skriftlig til forvaltningskontoret på rådhuset. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt / samtykke.
 • Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk innen 3 uker etter at tjenesteenheten har mottatt søknaden.
 • Vedtak på søknaden skal foreligge senest 4 uker etter at kommunen mottok søknaden.
 • Hvis denne fristen ikke kan overholdes, får du beskjed om det og hvorfor.
 • Den som får innvilget BPA vil få et skriftlig vedtak med beskrivelse av hjelp, omfang, oppstart dato og betaling for tjenesten. Betalingssatser følger de kommunale vederlagssatsene for praktisk bistand.

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det av deg at:

 • Du godtar tilrettelegging i ditt private hjem, etter kommunens vurdering av hjemmet som arbeidsplass.
 • Du gir nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov.
 • Du gir beskjed dersom dine behov endres.
 • Du er til stede når assistenten kommer.
 • Assistentene møtes med respekt, både av bruker og pårørende
 • For evt. praktisk bistand i hjemmet: At du har rengjøringsmateriell som mopp og miljøkluter, rengjøringsmidler, vaskehansker, støvsuger, vaskemaskin og toalettbørste tilgjengelig og i orden.

Viktig å huske på

 • Assistentene har taushetsplikt.
 • Assistentene kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
 • Hjemmet ditt blir vurdert som arbeidsplass for kommunale arbeidstakere ut ifra arbeidsmiljøloven.
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av de som kommer hjem til deg for å yte tjeneste.