Søknadsfrist: 02.11.12.

Dokumenter for å søke om konsesjon, fås ved henvendelse til: postmottak@steinkjer.kommunne.no
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.
Tildeling av BPA skal vurderes på samme måte og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene i helse- og omsorgstjenesteloven.
Brukeren skal i en BPA-ordning godkjenne den/de som skal utføre assistansen.
Formålet med tjenestekonsesjonsordningen er å legge til rette for at brukere av BPA skal få en reell valgmulighet i henhold til hvilke leverandører de ønsker skal utføre tjenestene. Samtidig skal ordningen bidra til å sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på ut fra pasient- og bruker-rettighetsloven 2-1 a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Ordningen fungerer slik at leverandører som oppfyller gitte tjenestekonsesjonsvilkår etter søknad, gis rett til å tilby BPA i Steinkjer kommune.