Steinkjer kommune har gjennomført en årlig kartlegging fra 2013 til og med 2016. I tidsrommet 2013 til 2015 var det kommunens innbyggere med rusmiddelproblematikk som ble kartlagt. Fra og med 2016 ble kartleggingen utvidet til også å inkludere personer som mottok tjenester på grunn av psykisk helseproblematikk.

Hva er "BrukerPlan"?
BrukerPlan er en omfattende kartlegging og det ble i 2016 bestemt at den skal gjennomføres hvert andre år. Kommunen gjennomførte siste kartlegging i 2018 og skal nå gjennomføre en i 2020. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester.

Hva kan kartleggingen brukes til?
Kartleggingen kan brukes til kvalitetssikring, utvikling og evaluering av tjenester, og som grunnlag for tjenesteforskning. BrukerPlan er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og det foreligger en oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger.

Litt om selve kartleggingen
De som kartlegges er innbyggere fra 16 år som mottar tjenester fra kommunens helse-, omsorg- og velferdstjenester og som blir vurdert av fagpersoner i instansen til å ha et rusmiddelproblem og/eller psykiske problemer. Rusmiddel- og psykiske problem blir i denne sammenhengen definert som problem som går alvorlig ut over daglig fungering og/eller relasjon til andre.

Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurdering som legges til grunn.

Det som kartlegges er demografiske opplysninger, levekårsområder og bruk av tjenester siste år samt anbefalte tjenester i året som kommer.

Resultater fra kartleggingen viser omfang og karakter av rusmiddelbruk og psykiske problemer blant brukere av kommunens tjenester, og kan også sammenlignes med andre kommuner. Ved kartlegging over flere år kan man se utviklingstrekk. Resultatene kan gi oss grunnlag for riktig ressursbruk og mer målretta tjenester til brukergruppene, og brukes også som datagrunnlag i kommunale handlingsplaner som gjelder rus- og psykiatriområdet.