Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt – (jf §3) med mindre annet følger av loven selv eller med vedtak med hjemmel i loven og forskriften. Regelverket tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. Steinkjer kommune har laget kommunale retningslinjer for å sikre enhetlig og lik saksbehandling.

Leiekjøring med snøskuter på snødekke
I Steinkjer kommune er det en vel etablert leiekjørerordning som innbyggerne kan nytte for å få kjørt inn materialer, ved, utstyr og proviant inn i utmark. Leiekjørerordningen dekker hele kommunen og fungerer godt. De transportere materiell, utstyr og personer i henhold til § 5, 1. ledd punkt a) i "forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark...etc.", og dersom det er plass på snøskuteren kan personer i tillegg sitte på. § 5, 1. ledd punkt a) dekker:

 • Transport mellombilveg og hytte (bagasje og utstyr)
 • Tilsyn med privat hytte etter eiers oppdrag
 • Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 • Transport av funksjonshemmede (skjema DOC PDF ODT for legeattest skal nyttes)
 • Transport av ved
 • Transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts §6 (feks transportere noe ut til et bestemt sted)

Forskrift om bruk av motorkjøretøyer åpner ikke opp for en tillatelse etter § 5c) (kjøre snøskuter selv for å transportere utstyr, bagasje og materialer/materiell) der hvor man har en leiekjørerordning, jf rundskriv T-1/96.
Det er viktig i henhold til regelverket at kommunen søker å medvirke til opprettholdelsen av ervervskjøringen i området,  jf rundskriv T-1/96. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning vedtok derfor i sak 08/128 at all materialtransport som kan kanaliseres gjennom leiekjørerordningen skal gå gjennom denne ordningen. Unntaket er ved som man samler sammen ved eller etter hogst og drar ut fra vedteig. Da er det praksis å gi løyve til å nytte egen skuter i 3 dager. Denne praksisen er er bestemt gjennom klagesaksbehandling og begrunnes med hvor gjennomførbart det er å nytte leiekjører til formålet. Leiekjøring med snøskuter må benyttes for utkjøring av materiell også ved dugnadsarbeid.

Oversikt over leiekjørere m/telefonnummer i Steinkjer kommune fordelt på områder. DOC PDF ODT (oppdateres 01.08.20)

Leiekjørerløyvene fornyes hvert 4. år. Det vil da bli gjennomført vurdering av dekningsgrad av løyver for de ulike områdene.  

Søknad om tillatelse til transport:

 1. sendes på mail til postmottak@steinkjer.kommune.no eller
 2. en kan benytte elektronisk søknadsskjema.
 3. Søknad kan også sendes pr brev til Steinkjer kommune, Pb 2530, 7729 Steinkjer.
 4. Du kan også ringe saksbehandler og bestille en time for saken din hvor man hjelper deg med å fylle ut søknadsskjema eller du får hjelp over telefon til å fylle ut den elektroniske søknaden (74169000).

En søknad (brev/mail) skal inneholde informasjon om:

 • hvem som er søker, adresse, tlf og alder
 • kjørerute( kart)
 • Evthyttas gnr/bnr/fnr
 • antall turer
 • Når det skal kjøres
 • om søknaden er et eller flerårig
 • grunneiertillatelse
 • evt legeattest for handikapkjøring
 • evt kvittering for ved fra vedteig/blink ved vedkjøring

Tillatelse til bruk av snøskuter behandles i hovedsak administrativt (3 ukers behandlingstid), mens bruk av barmarkskjøretøy (ATV, gravemaskin, minigraver etc.) behandles politisk av hovedutvalg teknisk miljø og naturforvaltning. En søknad som skal behandles politisk må være kommunen i hende 5 uker før møte i hovedutvalget. Oversikt over møtene er gitt i hovedutvalgets møtekalender.

En søknad skal inneholde informasjon om:

 • hvem som er søker, adresse, tlf og alder
 • kjørerute( kart)
 • antall turer
 • Når det skal kjøres
 • om søknaden er et eller flerårig
 • grunneiertillatelse
 • evt legeattest for handikapkjøring
 • evt hogstbevis ved vedkjøring fra blink

Bruk av motorkjøretøy i utmark reguleres av  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, lokale forskrifter og rundskriv (T-1/96)(T-6/09).  Ut fra et samfunnsmessig helhetssyn skal loven regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Naturmiljø defineres i vid forstand, slik som ren luft og vann, landskap, stillhet og ro. Begrepet "fremme trivselen” tilgodeser rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser.