Omfattes motoriserte trillebårer av motorferdsellovens virkeområde?

Begrepet motorisert trillebår favner mange ulike innretninger, og det er derfor vanskelig på generelt grunnlag å kunne ta stilling til om slike innretninger omfattes av motorferdselloven. Motoriserte trillebårer finnes i alle størrelser, og med stor lastekapasitet. Et søk på nettet viser at begrepet motoriserte trillebårer omfatter innretninger som er store og tunge, og som slik sett kan sette betydelige spor i terrenget. Det finnes også motoriserte trillebårer som avgir mye støy. Slike innretninger vil være omfattet av motorferdsellovens virkeområde og således være forbudt å bruke i utmark. Det vil måtte skje en konkret vurdering av den enkelte innretning, men grovt sett tenker vi at helt vanlige klassiske trillebårer med en liten elektrisk støttemotor vil være lovlige, mens større og tyngre trillebårer vil være forbudt. 

Grunneier har rett til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Det samme vil gjelde motoriserte trillebårer som omfattes av motorferdsellovens virkeområde.