Generelt om brøyting og strøing:
Kommunale veger skal av sikkerhetsmessige hensyn være farbar for vanlige kjøretøy til enhver tid.
Kommunale gang- og sykkelveger skal være fremkommelig for bevegelseshemmede.
Brøyting og strøing av fortau og gang-/sykkelveger skal være av en slik standard at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.
 
Når starter vi å brøyte:
For sentrum ingangsettes brøyting når det er ca 5 cm snø på veibanen.
Utenfor sentrum (distriktsrodene) settes brøyting i gang når det er ca 10 cm snø på veien
 
Gjennombrøyting av veger skal normalt være utført før kl. 0700 på hverdager og kl. 0800 på søn- og helligdager.
Det vil normalt ta 5 timer fra brøyting igangsettes til samtlige kommunale veier er brøytet. Innbyggere bes vente til de antar at denne tiden er gått før de eventuelt varsler om mangler ved brøytingen. Meldinger som kommer inn før hele brøyterunden er sluttført registreres ikke. Unntak gjelder for nødsituasjoner.
 
Området sentrum skal ryddes for snø, og unntatt for Steinkjer barneskole skal snøen straks kjøres bort. Bortkjøring av snø skal vøre utført inne påfølgende dag kl 1000.
 
 
Snø i innkjørsel:
Det kan ikke forventes at kommunen rydder og holder åpne alle private avkjørsler i Steinkjer kommune.
Brøytemannskapene tar hensyn, men ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på veien/fortauet igjen.
Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også fjerning av snø.
Vi har forståelse for at det kan føles urettferdig og irriterende å få innkjørselen fylt med snø, men lovgiver har veid hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig veg er vektet tyngst.
 
Fremkommelighet:
Trange gater/veger og flere biler per husstand medfører store utfordringer. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert, og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.
Det er innført vinterregulering langs flere veier i kommunen. Parkering forbudt skilter blir utplassert fortløpende etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet ved brøyting. Parkerte biler og tilhengere langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø.
 
 
Strøing:
Strøing iverksettes når det er så glatt at fremkommeligheten er vanskelig, og for å ivareta sikkerhet.
Strøing prioriteres i bakker, vegkryss og på trafikkfarlige punkter og svinger.
Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem
Strøing på hele vegen gjennomføres ved veldig glatt føre.
 
Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere.
Husk! Etter vegtrafikkloven skal du ta hensyn til vegens beskaffenhet (sko deg etter forholdene).
 
Henteplasser for strøsand
Steinkjer kommune har også plassert ut sandkasser for strøsand langs veiene der kjøreforholdene kan bli spesielt vanskelige når det er glatt. Sandkassene er satt ut for at de som ønsker det kan strø på disse stedene ved behov. Denne sanden skal ikke hentes for strøing andre steder. Steinkjer kommune varsles når denne er tom.
 
Strøplikt for gårdeiere i sentrum - Se politivedtektene
 
Tining og flom:
Dessverre rekker vi ikke over alle problemområder når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/sørpa for å unngå store skader på veg og eiendom.

 

Beskjæring av busker og trær:
Greiner som henger over veg og fortau er til stort hinder for brøytemannskaper og renovasjonsbilene, som får skadet speil og frontruter. For andre brukere av veg og fortau, som blinde og svaksynte, blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre stor skade, Huseier plikter etter Vegloven/Naboloven å beskjære greiner som henger over gjerdelinjen.
 
Skader:
Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Steinkjer kommune. E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no  
 
Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises at de har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatiningspliktig uansett.
 
Skader på kjøretøy og personer som du mener kan skyldes forhold ved vegen vil normal ikke bli erstattet av kommunen. Kommunen blir imidlertid erstatningspliktig dersom vi har opptrådt uaktsomt. Kommunen må da ha vært kjent med situasjonen, den må ligge utenfor det trafikkanten kan forvente, vegen er ikke utbedret/avstengt innen rimelig tid og trafikanten har vist vanlig aktsomhet.
 
Hva vi forventer av deg?
  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
  • At du respekterer skilt som forbyr parkering
  • At du selv rydder egen innkjørsel
  • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger
 
Kontakt vedrørende brøyting og strøing
Alle henvendelser om kommunale veier bes rettet til kommunen.
Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen.
Telefonnummer Veitrafikksentralen: 175, e-post:  firmapost-midt@vegvesen.no