Planområdet ligger på eiendommene 242/1 og 243/1, og har et areal på ca. 80 daa.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 08.05.13, i Rådhuset (servicetorget i 1.etg.) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket). Planforslaget med tilhørende saksdokumenter kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader sendes Steinkjer kommune, Plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen 21.06.13.