Besøksadresse: Rådhuset , Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
Postadr.: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Åpningstid: Kl. 10.00-15.30 alle hverdager

Kommunal bolig: ​Tlf. 488 63 573 / 489 99 330
Omsorgsbolig: Tlf. 489 99 330
Husbankens låne- og tilskuddsordning: Tlf 488 63 572
Bostøtte: Via servicetorget tlf.74 16 90 00


Det er forvaltningskontoret som har ansvaret for tildeling av alle kommunale boliger og omsorgsboliger. Det er to ulike søknadsskjemaer, se til høyre på siden. Her finner du også kriteriene for de kommunale boligene.

I tillegg forvalter kontoret Husbankens bostøtteordning og låne og- og tilskuddsordninger.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som mottar søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Forvaltningskontoret mottar søknader på bostøtte. 

Se mer informasjon på Husbankens nettside.

Startlån og tilskudd til etablering

Startlån og tilskudd til etablering skal være et tilbud om finansiering til boligformål som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner. Kommunen skal gjøre en individuell vurdering av søkers behov for startlån og eventuelt tilskudd til etablering. Kommunen må foreta en bevisst prioritering innenfor sine rammer av lån og tilskudd slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først.

Lovgrunnlag
Lov om Den Norske Stats Husbank, forskrifter og retningslinjer.

For mer informasjon
Kontakt Husbanken eller rådgiver ved boligkontoret  i kommunen.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den i egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har funksjonsnedsettelse. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Lovgrunnlag
Lov om Den Norske Stats Husbank, forskrifter og retningslinjer.

For mer informasjon:
Kontakt Husbanken eller rådgiver ved boligkontoret  i kommunen.