Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging og riving av bolig er et tiltak som i utgangspunktet er omfattet av ansvarsrett, og må omsøkes og gjennomføres av ansvarlige foretak.

Det samme gjelder for vesentlig endring eller vesentlig reparasjon, fasadeendring, bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift, oppdeling eller sammenføyning av bolig.

For følgende tiltak kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket:

  • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilbygget kan være i flere etasjer, og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Følgende tiltak trenger du ikke å søke om:

  • Frittliggende bygning inntil 50 m2 som ikke skal benyttes til beboelse, f.eks. garasje, utebod og lignende. Maksimal mønehøyde 4,0 m, maksimal gesimshøyde 3,0 m, minimum avstand fra nabogrense 1,0 m.
  • Tilbygg inntil 15 m2 som ikke har rom for varig opphold.
  • Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.


Selvbygger

Kommunen kan godkjenne en person som selvbygger av egen enebolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett til selvbygger kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.

Arealplan - hvilke bestemmelser gjelder på min eiendom?

Det er bestemmelser for bygging i kommunen. Kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan fastsetter rammene for hva som kan bygges. Dette vil typisk være tomteutnyttelsesgrad, byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser finnes på kommunens kartløsning eller ved henvendelse til kommunens infotorg.

Avstand til offentlig veg

Der det ikke er angitt byggegrense i reguleringsplanen er det vegloven som gir bestemmelser om avstand til offentlig veg. Dersom du skal bygge i strid med det som følger av arealplanene må du søke om dispensasjon. Hvis tiltaket strider mot vegloven (i uregulert område) må du søke om tillatelse. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes byggesakskontoret sammen med byggesøknaden.

Avstand til nabogrense

Bolig skal ha en avstand til nabogrense som minst svarer til boligens halve høyde og ikke under 4 meter. Unntaket er hvis det er bestemt noe annet i reguleringsplan. Kommunen kan også godkjenne en plassering nærmere nabogrense hvis det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen.

I tillegg stilles det krav til avstand mellom byggverk for å forhindre brannspredning.

Tilknytning til infrastruktur

Ved oppføring av bolig kreves det at denne er tilkoblet vannforsyning og avløp, samt at eiendommen har sikret lovlig atkomst til veg.

Tekniske krav

Ut over det som er nevnt ovenfor så er det en rekke tekniske krav som må være oppfylt. Dette er bl.a. sikkerhet mot naturpåkjenninger, uteareal og plassering, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, miljø og helse, energi og installasjoner og anlegg.

Saksbehandlingsfrist

Fristene avhenger av flere forskjellige forhold, se egen veileder.