Målsettingene i planen vil, sammen med øvrige kommunale planer, bli viktige politiske styringsredskaper for ønsket utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Bakgrunn 
Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. En slik plan er et vilkår for å komme i betraktning ved tildeling av spillemidler. Planen skal inneholde kommunens målsettinger for satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsettinger for anleggsutbygging er også en del av planen. Det er viktig å ha en slik plan for å kunne møte utfordringsbilder i Steinkjer og ha en balansert utvikling i aktivitetstilbudet, med et samspill mellom det offentlige og de frivillige.

Klargjøring av begreper 

 • Idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.    
 • Fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.   
 • Friluftsliv definerer Klima- og miljøverndepartementet som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet noe vi har gjort i denne planen også.   

Krav og retningslinjer  
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal ha et handlingsprogram som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Det vil si at alle nye anlegg og de det planlegges renovering av skal listes opp her. Det er et karv for å kunne søke spillemidler. Unntak fra dette kravet er orienteringskart, skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier og nærmiljøanlegg med en kostnadsramme under 600 000 kr. Revisjon av hele planen gjennomføres en gang i hver planperiode. Handlingsprogrammet kan rulleres en gang i planperioden. Da kan prioritering endres, og anlegg fra langsiktig del kan tas inn i handlingsprogrammet.

Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Kommunen er i henhold til Folkehelseloven ansvarlig for folkehelsearbeidet og er pålagt å ha oversikt over helsetilstand, både de positive og negative faktorer som virker inn på helsa.   

Vektlegging  
Ytterligere kvalitetsheving av planarbeidet kan oppnås blant annet ved å vektlegge følgende forhold:     

 • Realistiske planer med hensyn til økonomi.   
 • Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen.   
 • Omfattende medvirkningsprosess, som f.eks. lag og foreninger, Idrettsråd, ungdomsråd og andre som kan ha interesse for idrett og friluftsliv    
 • Samordning i form av tverrsektorielt planarbeid.   
 • Fokus på fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.    

Viktige momenter i planen  

 • Målsettinger og tiltak, anlegg og aktivitet.   
 • Anlegg og tiltak som kan bøte på utfordringsbildet i kommunen.
 • Balansert utvikling i anleggstyper (ordinære-, nærmiljø- og friluftslivanlegg)
 • Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom, samt anlegg som kan brukes av mange og gir mulihet til egenorganisert aktivitet.
 • Bygge på kunnskap og erfaringer fra tidligere planer.  
 • Idrettsaktivitet og utvikling i Steinkjer kommune.   
 • Oversikt over anlegg i Steinkjer kommune (se www.anleggsregisteret.no) .   
 • Likeverdig behandling.   
 • Bærekraftig utvikling – miljøvennlige anlegg
 • Forskning og fakta (HUNT, Ungdata, Idrettsregistreringen mm – mer kommer her).

Spillemidler
Staten har virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om pengespill m.v. og overskuddet fordeles prosentvis til idrettsformål, kulturformål og humanitære formål.

Det kan derfor søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av:   

 1. Ordinære idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad.
 2. Nærmiljøanlegg dvs. anlegg eller område som er lagt til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og gjerne i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).   

Mer om spillemidler: https://www.steinkjer.kommune.no/tilskudd.467360.no.html


Nå har du mulighet til å komme med innspill

Det er ønskelig at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Steinkjer kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsområder.

Det er kulturavdelingen som har ansvaret for planen. Her er en oppsummering av aktuell bakgrunnsinformasjon

Idretten i Steinkjer 

Hvordan kan du sende inn dine innspill?
Vi ønsker at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill innen 1. februar 2021.

Du kan sende inn innspill på ulike måter:

 • Bruk skjemaet nederst på denne siden
 • Send e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no
 • Send pr. post til Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer

 Framdrift/tidsplan  

  Når

  Aktivitet

  Sept-Okt 2020

  Kartlegge anlegg og oppdatere anleggsregisteret

  Desember 2020

  Annonsere oppstart av planarbeid, sende invitasjoner
 (etater, råd, lag og foreninger)

  Januar 2021

  Medvirkning

  Februar 2021

  Arbeidsgruppemøter

  Mars 2021

  Høring (5. mars-9. april)

  April 2021

  Sluttføring av planen

  Mai 2021

  Levere til politisk behandling

  Juni 2021

  Politisk behandling (alle hovedutvalg, formannskap og kommunestyre)


Foregående planer

Aktuelle dokumenter og kilder


HUNT-4

HUNT-rapporter eller via TRFKs nettside.


Ungdata
www.ungdata.no – velg Steinkjer og ønsket indikator


Innspillsmøte, 19. januar - avlyses

På grunn av for få påmelde avlyses møtet, men vi ønsker alle innspill hjertelig velkommen!

Har du/ditt lag/forening mulighet til å si noe om dette:

 1. Framtidsdrømmen – Spreke, mangfoldige Steinkjer?
  1. Hva er viktig for deg/ditt lag?
  2. Hvilke planer har dere for de neste årene? Hva ønsker dere å oppnå med deres arbeid?
  3. Fritidserklæringen: Hvordan ønsker ditt lag å jobbe med at alle skal kunne delta på en aktivitet? Har din klubb noe utleiemuligheter av utstyr? Språkbariærer?
  4. Hvilken utvikling ønsker vi for disse områdene i hele Steinkjer?
 1. Anlegg og aktivitet i Steinkjer
  1. Hva fungerer bra?
  2. Hva kan vi bli bedre på? Hvilke muligheter mangler vi for å kunne aktivisere alle? Inne/ute, organisert/uorganisert?
  3. Hva er viktig for å skape aktivitet i Steinkjer? Idrett, frileik, friluftsliv?

Planlegges et nytt anlegg for idrett, friluftsliv eller frileik, eller en renovering av et eksisterende anlegg? Kan det søkes spillemidler?

Meld dette inn i følgende word-skjema DOC PDF ODTog send til stine.strand@steinkjer.kommune.no.


Innspill sendes inn på skjemaet "Høringsuttalelse" nedenfor innen 01.02.21