Barnevernets formål er definert i Lov om Barneverntjenester. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Dette skal gjøres ved bl.a. å bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Som oftest er det best å la barn vokse opp hos sin egen familie. Barnevernet skal derfor alltid finne ut om det går an å hjelpe barnet eller familien til å klare seg bedre ved å sette inn hjelpetiltak. Foreldrene, og ungdom over 15 år, må samtykke i slike tiltak. Barneverntjenesten kan, når vilkårene for bistand foreligger, bidra med bl.a råd og veiledning opp i mot foreldrerollen, økonomisk hjelp, ansvarsgrupper, familieråd, besøkshjem, opphold på familiesenter, eller frivillig plassering utenfor hjemmet.

Det er vanligvis først hvis hjelpetiltak ikke fører frem at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Sak om omsorgsovertagelse forberedes av kommunen og avgjøres av den statlige Fylkesnemnda. Dersom vilkårene i barnevernloven er oppfylt kan Fylkesnemnda vedta at et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldres samtykke. De vanligste omsorgstiltakene er fosterhjem og institusjon.

Hvem får tjenesten?
Barneverntjenesten hjelper barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon i alderen 0-18 år, og deres familier som bor/ oppholder seg i Steinkjer kommune. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i Lov om barneverntjenester inntil barnet har fylt 23 år.


Hva er en melding?
En melding er en henvendelse til barnevernet, der en uttrykker bekymring for et barn. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig. Offentlige instanser som melder om bekymring må levere skriftlig melding. Offentlige instanser plikter også å gi forhåndsvarsling til foreldre om at det er sendt melding til barneverntjenesten. Unntak: dersom det er bekymring for alvorlig vold eller seksuelle overgrep.

Alle meldinger som barnevernet mottar, blir gjennomgått innen en uke. Barnevernet kan enten henlegge meldingen eller gå videre til undersøkelse. Undersøkelser skal foretas innen tre måneder, unntaksvis innen 6 måneder, f. eks. ved behov for særskilt omfattende utredninger.


Hvordan komme i kontakt med barneverntjenesten:
Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan ta kontakt med barneverntjenesten. Foreldre, barn og ungdom kan også selv ta kontakt.

Du kan kontakte barneverntjenesten i Steinkjer kommune ved å ringe 976 24 789 eller servicetorget på tlf 74 16 90 00. Barnevernet kan også kontaktes via brev eller ved oppmøte hos barneverntjenesten som holder til i 4. etg på Rådhuset. Åpningstider: mandag- fredag kl. 08:00- 15:30. Det anbefales å gjøre en avtale på forhånd, med det også mulig å komme uten avtale.

Akuttberedskap utenom arbeidstid (lokalisert hos politiet):
Tlf: 489 55 599
Åpningstid: Fred. kl 15.00 til mand. kl 08.00
Ukedager kl 15.30 til kl 08.00.
Helligdager døgnåpent (kl 00.00 - kl.24.00).
   
Dette er for akutte kriser som omhandler barn som opplever omsorgssvikt.

Kommunens forventninger til brukeren
Når barneverntjenesten har mottatt melding om bekymring og besluttet at det skal iverksettes undersøkelse, plikter foreldrene å møte til samtaler. Der hvor foreldrene mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten er det ønskelig at foreldre, og evt ungdommen, selv skal være deltakende i forhold til å utforme mål for ønsket endring og arbeide aktivt for måloppnåelse.

Forventninger til barneverntjenestens behandling
Barneverntjenesten tilstreber å behandle sine brukere med åpenhet, respekt og forståelse og tilstreber god dialog og samarbeid med brukerne om løsninger, så langt dette er mulig. Barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet, og der det er motstridende interesser skal barneverntjenesten prioritere barns behov for tilfredsstillende omsorg framfor foreldrenes behov. Barneverntjenesten har taushetsplikt etter Lov om barneverntjenester § 6-7.

For mer informasjon:
Ta kontakt med barneverntjenesten via tlf 74 16 90 00.