Barnevernets oppgaver

 • Forebyggende arbeid i samarbeid med andre instanser som arbeider med barn og unge, eks barnehage, helsestasjon, Forebyggende FamilieTeam og skole.
 • Gjennomgå bekymringsmeldinger for barn og unge, og undersøke om det er behov for tiltak etter Lov om barneverntjenester.
 • Vurdere behovet for øyeblikkelig hjelp særskilt ved alle henvendelser.
 • Iverksette hjelpetiltak, f.eks. samtale, råd og veiledning fra tiltakskonsulent, besøksheim, Familieråd, PMTO (foreldretreningsprogram), MST (tiltak for å begrense uønsket adferd hos ungdom), ansvarsgrupper, Individuell Plan, opphold på familiesenter, eller frivillig plassering utenfor hjemmet.
 • Tverrfaglig samarbeid med barnehager, skoler, helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri og andre hjelpeinstanser for å følge opp tiltak for barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon. Dette i samråd med dem saken gjelder. 
 • Følge opp barn som er plassert utenfor hjemmet (fosterheim, beredskapsheim eller barneverninstitusjon) etter individuell tiltaksplan.   
 • Tilsyn med fosterbarn fra andre kommuner.
 • Saksbehandling vedrørende godkjenning av fosterhjem og tilrådning av adopsjonssøkere for utenlandsadopsjon.

Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

 • Et besøkshjem tar imot ett eller flere barn noen dager i måneden.
 • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for minimum ett år. 
 • Barna er mellom 0 og 18 år. 
 • Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i barneverntjenesten.

Beskrivelse
Å være besøkshjem vil si at du tar imot et barn eller en ungdom i ditt eget hjem noen dager i måneden. Det kan også være aktuelt med søsken. Over en periode på minimum ett år (ofte lengre) får du besøk av et ett barn eller søsken med ekstra behov for omsorg, trygghet og gode opplevelser. Du og hjemmet ditt skal være en positiv støtte.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak for:

 • barn og unge som trenger å besøke noen andre voksne utenfor sitt eget hjem
 • familier som trenger avlastning

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem, men er en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Du mottar besøk én eller flere helger per måned. I enkelte tilfeller kan det være behov for avlastning også på ukedager eller i ferier.

Hvem kan bli besøkshjem?
Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem.

For å bli godkjent som besøkshjem må du:

 • ha en stabil livssituasjon og kunne binde deg for minst ett år
 • ha overskudd, tid og en ekstra sengeplass
 • være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn
 • ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer
 • ha daglige rutiner som er forutsigbare og trygge
 • legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av besøkshjem. Det stilles ingen krav til utdanning.

Hvordan bli besøkshjem?
Du kan søke på et elektronisk skjema, men ikke legg inn sensitive data her. Til skjemaet.
Etter kontaktetablering, blir det avtalt samtale og hjembesøk.
Hvilket barn som passer sammen med besøkshjemmet, blir vurdert av koordinator for besøkshjem og kontaktpersonen for barnet/barna.
Har du spørsmål, så er det bare å ta kontakt.

Kontaktinformasjon
Lene Maria Lønnum
Teamleder for familieveilederteamet og koordinator for besøkshjem i barneverntjenesten

Telefon: 48 22 41 97
E-mail: lene.maria.lonnum@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer 

Forebyggende barnevern

Hva er forebyggende barnevern?

I september 2010 ble det opprettet 2 nye, faste stillinger som skal arbeide med forebyggende arbeid innenfor tjenesten. Stillingene ble opprettet som et ledd i ny strategi for utsatte barn og unge, vedtatt av kommunestyret 24.03.10.

 • Forebyggende barnevern skal bidra til at barn og unge som står i fare for å utvikle psykiske- og/ eller sosiale problemer blir identifisert og får hjelp på et tidligst mulig tidspunkt.
 • Forebyggende barnevern skal i sitt arbeid ha fokus på tverrfaglig samarbeid med andre tjenester som arbeider med barn og unge. Hovedmålgruppen er barn 0-6 år, men Forebyggende barnevern kan også kontaktes for drøftinger vedrørende barn i andre aldersgrupper.
 • Forebyggende barnevern kan være en drøftingspartner i forhold problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge. Eksempelvis dersom man trenger å drøfte en bekymring for et barn, spørsmål vedørende opplysningsplikt til barneverntjenesten, informasjon om ulike tiltak i fra barneverntjenesten, kunnskap om hva en skal se etter for å søke å avdekke omsorgssvikt, drøfting rundt hvordan en bør involvere foreldre dersom det det oppstår en bekymring rundt deres barn, eller mer generelle tema knyttet til utsatte barn og unge.

  Drøfting av enkeltsaker kan gjøres anonymt, eller med samtykke fra foreldrene. Dette gjelder i de saker der det ikke er meldt om bekymring til barneverntjenesten. I formelle barnevernssaker vil det alltid være en saksbehandler som er ansvarlig, og som man kan drøfte med.

Oppgaver:    

 • Kontaktpersoner for skoler og barnehager.
 • Deltagere i distriktsvise tverrfaglige team.
 • Bistå med veiledning til nyankomne flyktningfamilier angående det å oppdra og gi best mulig utviklingsstøtte til barn i det norske samfunn. Dette i et tverrfaglig samarbeid.
 • Bidra med opplysningskapning om barneverntjenestens arbeid til samarbeidspartnere og foreldre.
 • Informasjon til barn om deres rettigheter, og om barnevern.
 • Fra høsten 2011 skal Forebyggende barnevern ha ansvar for et kompetansehevingsprosjekt for ansatte i barnehage sammen med prosjektleder for forebygging barnehage. Dette forutsetter at det finansielle kommer i orden.
 • Drøfting av enkeltsaker. Forebyggende barnevern kan kontaktes per telefon, men kan også delta på personalmøter, foreldremøter i barnehage, avdelingsmøter, eller drøftingsmøter i distriktsvise tverrfaglige team.
 • Tilbudene gis etter behov og forespørsel.

Hvem kan ta kontakt?                                                             

 • Barn, ungdom eller foreldre kan selv ta kontakt med forebyggende barnevern for en samtale.
 • Offentlige instanser, som for eksempel barnehager, helsestasjon, skole, NAV, helsepersonell, eller andre samarbeidsinstanser som arbeider med barn og unge, kan også ta kontakt.  

Hvordan komme i kontakt?

NB: Personopplysninger må ikke sendes per e-post på grunn av personvernet. 

Plan for utviklings- og forskningsprosjekt for pedagogisk personale i barnehagen (2012 - 2017)

 

Vekttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge

Tlf 466 47 410
Bufetat region Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise.

Betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider og kan brukes når fosterforeldre kommer i situasjoner som er særlig utfordrende og har behov for noen å snakke med. De som betjener vakttelefonen har barnevernfaglig kompetanse og vil gi råd og veiledning og eventuelt henvise videre til legevakt, politi eller kommunal barnevernvakt om det er behov for det.

Vakttelefon for fosterforeldre innebærer ingen endring i oppgave og ansvarsforholdet mellom kommunalt og statlig barnevern.

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til fagteam og fosterhjemstjenesten i ditt område.
 
Anne Therese Melbye
Kommunikasjonssjef
 
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Region Midt-Norge
Telefon: 466 17 500
Fax: 73 50 29 98
Dir.tlf: 466 17 461