Kommunens avløpsanlegg består av:
 

11 avløpsrenseanlegg:Løsberga renseanlegg

  • Vi har ett hovedrenseanlegg - Løsberga renseanlegg - som renser avløp fra Steinkjer sentrum, inkl. nærområder (bl.a. Asphaugen, Egge, Byafossen, Lerkehaug, Sørlia, Mære og Sparbu). De resterende mindre anleggene ligger på Binde, Følling, Hyllbrua, Kvam, Lysheim, Moen, Røysing, Skarpnes, Sunnan og Vellamelen.

Ca. 300 km avløpsledninger:

  • Avløpsledningene frakter avløpsvannet fra husstandene og fram til renseanlegget, og kan deles inn i to ulike system;
    1) fellessystem som tar imot både vanlig avløpsvann og i tillegg regnvann og smeltevann fra gatesluker, taknedløp, drenering, etc.,
    2) separatsystem som tar imot vanlig avløpsvann og frakter dette til renseanlegget, mens regnvann og smeltevann føres i egne ledninger ut til nærmeste bekk/sjø.

74 pumpestasjoner:

  • Noe avløpsvann renner med selvfall ned til renseanlegget. Der dette ikke er mulig må vi installere pumper for å få dette fram.

Diverse andre avløpsinstallasjoner (overløp, slamavskillere etc.)

  • Overløp benyttes for å avlaste avløpssystemet ved tilfeller med store nedbørsmengder.

Kommunen har et databasert driftskontrollanlegg som kontinuerlig overvåker disse anleggene. Dette registrerer data via ulike måleinstrumenter i anleggene. Disse kan registrere hvor mye vann som går gjennom anleggene, hvilke pumper som er aktive ol. Når noe går galt på ett av våre anlegg, gir datasystemet beskjed til vår vakttelefon slik at vi kan dra ut å utbedre feilen.

Kvaliteten på vannet som slippes ut fra renseanleggene måles jevnlig, slik at vi har kontroll med at rensingen fungerer godt.