Forvaltningskontoret:
Besøksadresse: Rådhuset , Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer
Telefon:  489 99 330
Åpningstid: Alle hverdager fra kl. 08.00 – 15.30
E-mail: Tildelingskontoret@steinkjer.kommune.no  


Serviceerklæring
Denne serviceerklæringen skal bidra til å avklare forventninger mellom deg og det kommunale hjelpeapparatet. Dette fordi at du skal få en realistisk informasjon om innholdet og kvaliteten i forbindelse med tildelt avlastningsopphold i Steinkjer kommune.

Målet for avlastningsopphold er å:

 • Avlastning for pårørende slik at de kan få nødvendig ferie og fritid fra sine daglige omsorgsoppgaver
 • Tilby pleie og omsorg.
 • Tilby opplæring og forebygging 
 • Tilby tilrettelagte tjenester slik at den enkelte får muligheter for å bo og leve et selvstendig, aktivt og meningsfullt   liv.
 • Ha et nært samarbeid med pårørende

Hvem tildeler tjenesten?

Tildeling av avlastningsopphold i Steinkjer kommune fordeles av Sentralt inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleiere og fysioterapeut.

Hvem tildeles tjenesten?

 • Pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Faktorer som vektlegges er:

 • Demensproblematikk.
 • Behov for tilsyn 24 timer i døgnet.

Hva skal tjenesten omfatte:

 • Motivere til egenomsorg
 • Gi hjelp til personlig hygiene
 • Gi hjelp til riktig ernæring
 • Gi tilsyn, observasjon og vurdering av dine hjelpebehov, både fysisk og psykisk.
 • I samarbeid med pasient og pårørende skal det utarbeides et mål for oppholdet som evalueres underveis.
 • Gi medisinsk behandling.
 • Gi behandlende sykepleie/vernepleie
 • Gi råd og veiledning i dagliglivets gjøremål

Hvordan få tjenesten?

 • Søknad sendes forvaltningskontoret på rådhuset, eller ved muntlig henvendelse. Hvis det er andre som søker på vegne av deg, må du være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt(informert samtykke)
 •  Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.
 •  Dersom du får tildelt plass, vil det i det skriftlige vedtaket stå, om du har fått tildelt avlastningsopphold.
 •  Det vil også stå dato når du får tilbud .

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det:

 • At det foreligger nødvendige opplysninger om din situasjon og dine behov
 • At ansatte, bruker og pårørende møtes med gjensidig respekt og tillit

Hva inneholder tilbudet avlastningsopphold:

 • Bistand og omsorgstilbud etter individuell vurdering.
 • Hjelp til selvhjelp
 • Kartlegging av hjelpebehov, fysisk og psykisk,
 • Observasjon
 • Oppfølging av målsetting for oppholdet. Evt. endring av målsetting.
 • Evt. hjelp til anskaffelse av nødvendige hjelpemidler i heimen.

Viktig å huske på:

 • Ansatte har taushetsplikt.
 • Ansatte kan ikke motta gaver eller pengebeløp.
 • Ansatte skal ikke diskutere andre pasienter eller ansatte.
 • Du skal behandles med respekt og høflighet av ansatte som kommer til deg for å bistå deg å gi hjelp.

Lovgrunnlag:

Avlastningsopphold tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm
Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes Steinkjer kommune, forvaltningskontoret, postboks 2530, 7729 Steinkjer. Videre klageinstans er Helsetilsynet.