Telefon: 488 99 946
Telefon enhetsleder: 488 99 945
Adresse: Karolinavegen 5, 7725 Steinkjer


Serviceerklæring  
Kommunen har et avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn og unge og familier og personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

​Formålet med tjenesten
Gjennom avlastningsopphold skal kommunen samordne og prioritere fordelingen av avlastningstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming og fysisk funksjonshemming. Målet er å lette arbeidsbelastningen for pårørende. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessisg fritid og ferie. Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontnuitet.

Hvem får tjenesten?
Tjenesten omfatter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende.

Hva omfatter tjenesten?
Avlastning i tilrettelagt bolig. Avlastning i private hjem. Avlastningen kan også gis ved at omsorgspersonen frigjøres og at avlaster i perioder overtar omsorgen i hjemmet.

Hvordan få tjenesten?
Det kreves egen søknad (skriftlig eller muntlig). Skjemaet ligger i høyre marg. Søknaden blir behandlet av et inntaksteam. Det kan søkes om avlastning hele året. 

Opplysning om klageadgang følger vedtaket.  

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm

Pris
Det kreves ikke vederlag for avlastning.

Annen informasjon
Alle ansatte har skrevet under på taushetserklæring.
Ansatte plikter å fremlegge politiattest av nyere dato.

Kommunens forventninger til brukeren 
Det forventes at foreldre/foresatte har et nært samarbeid med avlastningsbolig/avlaster, slik at avlastningstiltaket blir best mulig tilpasset den enkeltes behov og blir vellykket.

Nye brukere henvender seg til enhetsleder ved Avlastning barn og unge eller Steinkjer kommune v/ servicetorget i Rådhuset, mht til søknadsskjema.

Søknad sendes Steinkjer kommune, avlastning barn og unge, Karolinaveien 1, 7724 Steinkjer.

Se søknadskjema på høyre side.