Generelt

Plan- og bygningsloven av 2008 er gjeldende lovgrunnlag for arealplanlegging.

Planlegging etter loven skal forvalte våre arealer og sikre en bærekraftig utvikling. Kommunal arealplanlegging skjer på to nivå: Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Alle har rett til medvirkning i arealplanlegginga.

Kommuneplan

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Den er kommunens viktigste styringsdokument, som gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanens arealdel er et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser innen hele kommunen. Kommuneplanens arealdel gir grunnlag for mer detaljert planlegging (reguleringsplan) og for utføring av tiltak. Planen vedtas av kommunestyret. Vedtak av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utarbeides både av offentlige og private aktører. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggstiltak, eller når det er krav om det i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen vedtas av kommunestyret. Vedtak av reguleringsplan kan påklages.
 
Det er to typer reguleringsplaner: Områderegulering og detaljregulering. Områderegulering omfatter større områder, og utarbeides som hovedregel av kommunen. Detaljregulering nyttes for mindre områder og for utbyggingsprosjekter, og kan utarbeides både av kommunen og private. Kommunen skal ta stilling til om private forslag skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslag skal utarbeides av fagkyndige.
 

Private planforslag

Grunneiere, utbyggere og andre rettighetshavere kan legge fram private planforslag for behandling i kommunen.

Se mer informasjon her.

Saksgang

Ved utarbeidelse av arealplaner i Steinkjer kommune blir igangsetting av planarbeid, utlegging til offentlig ettersyn og vedtak kunngjort på kommunens heimeside og i Trønder-avisa. Vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner, nyere enn fra 2004  samt kommuneplanens arealdel ligger i egne artikler nedenfor.
 
For mer informasjon vises til:
 
        Interne linker:
 
        Eksterne linker:

Digitalt planarkiv

Liste over alle arealplaner i Steinkjer kommune: 

  • Kommuneplanens arealdel med tilhørende kommunedelplaner. 
  • Reguleringsplaner (områdeplaner og detaljreguleringsplaner).
  • Bebyggelsesplaner.

Oversikten gir informasjon om den enkelte plans status, både vedtatte, nye og opphevede planer.
Lista kan sorteres alfabetisk, kronologisk, på planens id-nummer (default), på status eller etter plantype. I tillegg kan du søke på deler av plannavnet eller planens id-nummer. 

Direkte til kommunens digitale planarkiv