Arbeider etter matrikkelloven - betalingssatser 2022

Fastsatt med hjemmel i matrikkellova § 32 og matrikkelforskriften § 16.

1.1.           

Opprettelse av matrikkelenhet

Kroner

1.1.1.

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn

  

 

Tomt (ny selvstendig enhet)

 

 

areal fra               0 – 2 000 m2

23 890

 

areal fra               2 001 m2 – 5 000 m2 - økning pr. påbegynt da.

2 040

 

areal fra               5 001 m2 – 25 000 m2 - økning pr. påbegynt da

1 530

 

areal fra               25 001 m2 - økning pr. påbegynt da.

1 020

 

Tilleggsareal til bestående enhet

 
 

areal fra                0 – 250 m2

9 900

 

areal fra                251 – 500 m2

11 970

 

areal fra                501 – 1 000 m2

14 950

 

areal fra                1 001 – 1 500 m2

17 910

 

areal fra                1 501 – 2 000 m2

20 900

 

areal fra                2 001 m2 – 5 000 - økning pr. påbegynt da.

2 040

 

areal fra               5 001 m2 – 25 000 m2 - økning pr. påbegynt da.

  1 530

 

areal fra               25 001 m2 - økning pr. påbegynt da.

1 020

1.1.2.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 
 

areal fra               0 – 500 m2

 11 970

 

areal fra               501 – 2 000 m2

23 890

 

areal fra               2 001m2 – økning pr. påbegynt da.

2 040

1.1.3.

Omgjøring av festegrunn til grunneiendom
Gebyr uten markarbeid
Med markarbeid betales et gebyr som for pkt. 1.5.

5 990

1.1.4

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 
 

areal fra               0 – 250 m2

9 900

 

areal fra               251 – 500 m2

11 970

 

areal fra               501 m2 – 1 000 m2

 14 950

 

areal fra               1 001 m2 – 1 500 m2

17 910

 

areal fra               1 501 m2 – 2 000 m2

20 900

 

areal fra               2 001 m2 – økning pr. påbegynt da.

2 040

1.1.5.

Opprettelse av anleggseiendom
volum fra 0 – 2 000 m3
volum fra 2 001m3 – økning pr. påbegynt 1 000 m3


23 890
2 040

1.1.6.

Registrering av eksisterende jordsameie
Gebyr for oppretting av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyret er

   

5 120

1.1.7.

Oppmålingsforretning over punktfeste
Med markarbeid
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid)


 11 970
   5 990

1.1.8.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2.
For forretning uten markarbeid er minstegebyr tilsvarende 15 %.

 

1.1.9.

Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:
I tillegg kommer gebyr etter pkt. 1.1.1 – 1.1.7 for oppmålingsforretning.
Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes.
 


5 120

1.2

Grensejustering

 

1.2.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.
          areal fra 0 – 250 m2
          areal fra 251 – 500 m2                              

 

7 150
9 550

1.2.2

Anleggseiendom
          volum fra 0 – 1000 m3    


9 550

1.3

Arealoverføring

 

1.3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
          areal fra 0 – 1 000 m2
          areal fra 1 001 – økning pr. begynte da                             


12 790
2 040

1.3.2

Anleggseiendom
             volum fra 0 – 1 000 m3
             volum fra 1 001 – øker pr. påbegynt 1 000 m3 med


12 790
 2 040

1.4

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkt
For hvert nye punkt

 


3400
1020

1.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt
For hvert nye punkt
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, med timepris gitt i punkt 1.8.

 

6 830
2 040

 

1.6

Andre oppmålingstekniske arbeider
Gebyr for arbeid som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid, med timepris gitt i punkt 1.8.
Minstegebyret er
3 400

1.7

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
Endring i satsene reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk.

175
350

1.8

Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven

1 110

1.9

 

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50 % av aktuell gebyrsats.

Ved manglende oppmøte av rekvirent/hjemmelshaver til varslet oppmålingsforretning som gjør det umulig å gjennomføre forretningen, beregnes gebyr etter medgått tid for ekstraarbeidet med timepris gitt i punkt 1.8.

 

1.10

Urimelig gebyr
Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt, kan oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr.

1.11

Nedsatt gebyr etter matrikkellova
Etter matrikkellovas § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. matrikkelforskriften § 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. april.

1.12

Pris- og betalingsbestemmelser
Prisene i regulativet er pr. 1. januar 2022. Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.

Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter fakturagrunnlag fra oppmålingsmyndigheten.

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres.
Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter og oppmålingsarbeider.
Tinglysingsutgifter belastes rekvirent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.