Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. april kl. 15:06

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Arbeider etter matrikkelloven - betalingssatser 2020

Fastsatt med hjemmel i matrikkelloven § 32, jfr. forskriften § 16.

 

1.1.            Oppretting av matrikkelenhet
 

1.1.1.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Tomt til utbyggingsformål

 

  areal fra               0 – 2000 m2 kr. 21.670
  areal fra               2001 m2 – 5000 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.850
  areal fra               5001 m2 – 25000 m2 - økning pr. påbegynt da kr.   1.390
  areal fra               25001 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.     920
       
  Tilleggsareal    
  areal fra                0 – 250 m2 kr.   8.980
  areal fra                251 – 500 m2 kr. 10.860
  areal fra                501 – 1000 m2 kr. 13.560
  areal fra                1001 – 1500 m2 kr. 16.250
  areal fra                1501 – 2000 m2 kr. 18.960
  areal fra                2001 m2 – 5000 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.850
  areal fra               5001 m2 – 25000 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.390
  areal fra               25001 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.      920
       
1.1.2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn    
  areal fra               0 – 500 m2 kr.  10.880
  areal fra               501 – 2000 m2 kr.  21.670
  areal fra               2001m2 – økning pr. påbegynt da. kr.    1.850
       
1.1.3. Omgjøring av festgrunn til grunneiendom    
  Gebyr uten markarbeid      kr.    3.090
  Med markarbeid betales et gebyr som for pkt. 1.6.    
           
1.1.4. Oppmåling av uteareal på eierseksjon    
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon    
  areal fra               0 – 250 m2 kr.    8.980
  areal fra               251 – 500 m2 kr.  10.860
  areal fra               501 m2 – 1000 m2 kr.  13.560
  areal fra               1001 m2 – 1500 m2 kr.  16.250
  areal fra               1501 m2 – 2000 m2 kr.  18.960
  areal fra               2001 m2 – økning pr. påbegynt da. kr.    1.850
       
1.1.5. Oppretting av anleggseiendom    
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom    
  volum fra 0 – 2000 m3 kr.  21.670
  volum fra 2001m3 – økning pr. påbegynt 1000 m3 kr.    1.850
       
1.1.6. Registrering av eksisterende jordsameie    
  Gebyr for oppretting av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyret er

kr.
   
    4.640
       
1.1.7. Oppmålingsforretning over punktfeste    
  Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste       kr.   10.860
  For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste       kr.      5.430

 

1.1.8. Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2.

Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt. 1.1.1 og 1.1.2

1.1.9. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres  kr.  4.640
I tillegg kommer gebyr etter pkt. 1.1.1 – 1.1.7 for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes.
 

1.2    Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1.1.3   Grensejustering

1.3.1    Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde.
areal fra 0 – 500 m2                                                                                      kr.  4.640

1.3.2   Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3.
Gebyr for grensejustering av slik forretning faktureres                                kr.  4.640

 

1.4     Arealoverføring

1.4.1   Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
          
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
           Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål.

          areal fra 0 – 1000 m2  

   kr.

      11.600

          areal fra 1001 – økning pr. påbegynt da.   

   kr.

        1.850

          Kostnad til matrikkelføring beregnes etter medgått tid.                              

 

 

1.4.2   Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.
Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

          volum fra 0 – 1000 m3 

 kr.

       11.600

         volum fra 1001 - øker pr. påbegynt 1000 m3 med 
         Kostnad til matrikkelføring beregnes etter medgått tid.                               

 kr.

          1.850

 

1.5.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning     

       For inntil 2 punkt                                                       kr.          3.090
       For hvert nye punkt                                                                                        kr.            920

 
1.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt                                                                                  

kr. 

         6.190

For hvert nye punkt 

kr.

         1.850

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.                          

 

 

 

1.7.  Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider

         Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid.
         Minstegebyret er                                                                                          kr.           3.090

 

1.8.   Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                                                  kr.             175
Matrikkelbrev over 10 sider                                                                                  kr.              350

Endring i satsene reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk.

 

1.9.  Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven                                                            kr.          1.010

 

1.10.  Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan  oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr.

 

1.11.  Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.

Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriften § 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. april.

 

1.12.  Pris- og betalingsbestemmelser

Prisene i regulativet er pr. 1. januar 2020. Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.
Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.
Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing.
Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres.
Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser.
Tinglysingsutgifter belastes rekvirent.

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.