I området Sannangata og Byingeniør Gregussons gate er det i dag fellessystem for avløp. Det betyr at overvann (regnvann, drensvann, takvann etc.) og spillvann (kloakk) går i samme ledning, og ledes til renseanlegget her i Steinkjer. Ved å separere avløpssystemet vil overvann og spillvann gå i separate rør. Det vil føre til at renseanlegget ikke bruker kapasitet på å rense overvann, samt at det unngås utslipp av kloakk ved store nedbørsmengder. Det er derfor både økonomisk og miljømessig fornuftig å separere avløpssystem.

Det foregår mye anleggsaktivitet i området, både utbygging av Steinkjer skole og utbygging av Nord Universitet. Kommunen ønsker å gjennomføre dette prosjektet samtidig for å se hele området under ett. Det gjør det mulig å tenke helhetlige løsninger, noe som både er økonomisk og estetisk fordelaktig. Ved å koordinere prosjektene kan vi få til bedre løsninger enn vi ellers ville fått, og hele området blir dermed ferdig samtidig. Det fører til en mer intensiv, men kortere anleggsperiode.

Kommunen ber folk om å være oppmerksom på skilting/merking. Adgang til anleggsområder er forbudt av sikkerhetsmessige årsaker.

Se oversiktskartMartin Stakset
Prosjektleder
Utbygging