Betydelige engangsinntekter gjør at kommunen kan gjøre opp regnskapet for 2012 med et stort overskudd. De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ga merinntekter på til sammen nær 5 millioner kroner, noe som er høgere enn beregnet i budsjettavviksanalysen i november i fjor. I tillegg har kommunen fått etterbetalt 7,5 millioner kroner som overføring fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester innenfor avdelingene omsorg og helse.

I likhet med de siste årene medfører føring av kommunenes pensjonskostnader en inntekt i regnskapet for 2012. For Steinkjer kommunes del utgjør dette samlet i overkant av 9 millioner kroner og er en "kunstig" forbedring av regnskapet. Beløpet skal betales tilbake de kommende ti årene. Ordningen er den samme for alle kommuner.

Kommunen har i 2012 mottatt nær 5 millioner kroner mer i momskompensasjon sammenlignet med budsjettet. Det er hensyntatt at deler av momskompensasjonen overføres investeringsbudsjettet som egenkapital.

Den løpende drifta i avdelingene viser en samlet innsparing på nær 1 million kroner.
Overskuddet gjør det mulig å styrke avsetningene til disposisjonsfondet ut over det som var budsjettert for 2012.

Netto driftsresultatet er 35,6 mill. kroner og utgjør 2,5 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 2 % over tid.

Steinkjer kommune omsatte i 2012 for 1,6 milliarder kroner. Størstedelen, 1,3 milliarder kroner, går til driftsutgifter. Det ble investert for 108 millioner kroner. Om lag 200 millioner kroner gjelder eksterne finansieringstransaksjoner som følge av salg av deler av boligmassen kommunen eier til Steinkjerbygg AS (heleid kommunalt aksjeselskap).
I 2012 ble det bl.a. investert 16 millioner kroner i vann og avløp, 12 millioner kroner i kommunale veger og 43 millioner kroner i skolebygg.

Kommunens årsberetning for 2012 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsmelding for 2012 behandles av kommunestyret i møte 15.05.13.


Svein Åge Trøbakk
fung. rådmann