Kommunens overordnede mål og prioriteringer
 

Se nettversjonen av kommunens Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020.
Årsbudjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020 (PowerPoint-versjon)
Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 (pdf-versjon)
Svar på spørsmål fra partiene
Formannskapets budsjettinnstilling


Rådmannen legger med dette frem forslag til Årsbudsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020. Budsjett- og økonomiplan er et av kommunens viktigste arbeidsdokument for perioden 2017 -2020 og bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2017 samt kommunestyrets gjeldende økonomiplan 2016-2019, kommunestyrets behandling av revidert budsjett i juni 2016, samt klare prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig. Et fellestrekk i planer og vedtak er forebygging og tidlig innsats mot barn og familier og verdibevarende tiltak når det gjelder infrastruktur og økt kapasitet innenfor omsorgen. Budsjettforslaget er stramt, men det er gitt plass for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver til tross for at de statlige rammeoverføringer til kommunen er nedjustert i forhold til nivået som ble signalisert i Kommuneproposisjonen for 2017.

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med årsbudsjettet og økonomiplanen har vært de rammer som ble lagt i Økonomidokument 2017. På grunn av endringer i kriteriedataene som gjelder Steinkjer kommune innenfor inntektssystemet, mindre skjønnstilskudd fra fylkesmannen og bortfall av tidligere tapskompensasjon er rammeforutsetningene for budsjettarbeidet for kommende år betydelig forverret. Dette tilskrives i sin helhet ovennevnte eksterne forhold og ikke ufullstendig økonomisk styring og kontroll gjennom 2016.

Slike uforutsette negative utslag i kommunens inntekter lar seg ikke på kort sikt innpasse gjennom reduserte budsjettrammer overfor avdelingene. Rådmannen foreslår derfor for 2017 noe lavere marginer når det gjelder avsetninger til fond og overføringer fra drift til investering. Dette er ikke bærekraftig over tid og kommunen må frem mot Økonomidokument 2018 utrede tiltak som tilpasser kommunens samlede aktivitet til endrede inntektsrammer. I den sammenheng må kommunens tjenesteomfang vurderes samtidig som det må skje en ytterligere effektivisering av kommunens drift.

Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2017, men også i fremtiden. Det er derfor viktig at en har et lengre perspektiv når en legger strategier for den økonomiske utviklingen i kommunen. Investeringstiltak som gir langsiktige konsekvenser, både for økonomi og driftsform, er en viktig del av dette sammen med driftstiltak av varig karakter.

Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 utgjør i overkant av 1,6 mrd. kroner. Det foreslås å investere for om lag 700 mill. kroner i kommende økonomiplanperiode. Av dette utgjør 144 mill. kroner avgiftsfinansierte investeringer (vann, avløp og renovasjon). Den største enkeltinvesteringen er ny Steinkjer skole kostnadsberegnet til 250 mill. kroner.

I forarbeidet til budsjettet er det tatt høyde for endringer i befolkningsmengden og alderssammensetningen ut fra prognoser utarbeidet av SSB. Den demografiske utviklingen i kombinasjon med endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet, utfordrer kommunens evne til å levere gode tjenester.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 preges selvsagt av nivået på tidligere års tjenesteproduksjon. I tillegg er det hensyntatt innenfor driften tidligere og kommende års investeringer innen bygg og anlegg.

De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli noe redusert i et langtidsperspektiv fordi en større del av kommunenes inntekter skal dekke økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Den betydelige satsingen på oppgraderinger både innenfor oppvekst og helse er en ønsket politisk prioritering. Den skal gi barn og unge bedre læringsmiljø, sunne fysiske rammer for omsorgstrengende, bedre idretts- og kulturarenaer for innbyggere i alle aldre, og et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte.

I tillegg til nyinvesteringer har det vært viktig, over år, å synliggjøre en satsing på verdibevaring av eksisterende bygg og anlegg, både fordi det gir lønnsomhet på sikt men også fordi det gir både unge og gamle innbyggere de beste forutsetninger for å lære, oppleve trivsel og bo. Utgiftene til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og kommunale veger er noe  redusert i forhold til  nivået inneværende år.

Innenfor strammere økonomiske rammer har det vært nødvendig å iverksette flere tiltak som å "holde igjen" på ønsket økning i tjenesteproduksjon, jobbe kontinuerlig med effektivisering av tjenestene samt å redusere aktiviteten på enkelte områder.

Samlet sett vil dette sikre et godt økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt i forhold til å gode og velfungerende tjenester i Steinkjer.

Det fremlagte budsjettforslaget legger i svært stor grad lagt opp til en videreføring av eksisterende tjenestetilbud og aktiviteten på satsingsområdene videreføres både i forhold til unge og eldre.

Satsingsområde forebyggende tiltak barn og unge

Av viktige tiltak som videreføres på minst samme nivå som i dag kan nevnes;
forebyggende familieteam, opprettholdelse av helsesøstertjenesten med forsterket psykologtjeneste, fortsatt fokus på forebyggende hjemmetiltak i barnevernet, full barnehagedekning og økt innsats i PPT for å redusere behovet for spesialundervisning i barnehager og skoler.

Ressursene til miljøterapeuter  i skolen har en liten økning. Lærertettheten i grunnskolen opprettholdes (med unntak av uttrekk av 5 lærere ved Steinkjer u-skole  -  statlig satsing som avsluttes), det samme gjelder grunnbemanningen i barnehagene. Alternativ opplæring i skolen videreføres.

Steinkjer markerer seg som en interessant utviklingsaktør for flere og på mange områder innenfor området barn og unge. Dette viser samlet en klar og tydelig satsing som sikrer et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for barn og deres foreldre.

Satsingsområde verdibevarende vedlikehold

Budsjettforslaget innebærer satsinger på ny infrastruktur og midler til drift og vedlikehold, men på et noe lavere nivå sammenlignet med gjeldene økonomiplan. Det er lagt vekt på at enhetene eiendom og veg, trafikk og park gis rammer som sikrer at tilgjengelig ressurser gir rom for å bremse vedlikeholdsetterslepet.

Satsingsområde omsorgsplasser

Steinkjer har over mange år hatt en sterk satsing på et samlet godt omsorgsboligtilbud. Antallet sykehjemsplasser er bevisst holdt forholdsvis lavt, mens antallet omsorgsboliger med og uten heldøgns tjeneste er rimelig godt sett i forhold til innbyggertallet. Dette har gitt eldre og omsorgstrengende mulighet til å bo i egen heim samtidig som det er driftsmessig kostnadseffektivt. Forutsetningen for å lykkes med slik fordeling av omsorgsboligmassen er en godt utbygd hjemmebasert tjeneste og rehabiliteringstilbud.

Dagens antall institusjonsplasser opprettholdes i 2017. Dette gjelder også omfanget av hjemmebaserte tjenester og kommunen fortsetter satsingen på tidlig innsats for hjemmeboende med begynnende eller økende funksjonssvikt gjennom seniorsentret. I tillegg er det innarbeidet på investeringsbudsjettet midler som gjør det mulig med en satsing på velferdsteknologi. Målet er å fremme brukernes muligheter og evner til å klare seg i eget hjem, og utsette eller redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. Brukerne skal oppfordres og hjelpes til å bevare aktivitetsnivået så lenge som mulig.

Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte fremtidens utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Til sammen vil tiltak på disse områdene bidra til både reduserte kostnader og høyere tjenestekvalitet til brukerne.

Det har vært en sterk økning av behov for ressurskrevende tjenester og dette ser ut til å fortsette. Det samme gjelder bruken av "brukerstyrt personlig assistanse" som nå er rettighetsfestet. Utviklingen gir utfordringer for omsorgstjenestene for eldre og det vil derfor være nødvendig å se på det samlede tilbudet innenfor omsorgstjenestene i årene fremover bla strukturen på tjenestetilbudet.

Andre områder

Rus og psykiatri er et satsingsområde i statsbudsjettet og innlagt som en ”øremerket” aktivitet i de frie inntektene. Kommunen har bygd opp et tilfredsstillende tilbud innenfor denne tjenesten lokalisert til tjenesteenhet Mestring og oppfølging.

Det gjøres ingen større endringer innenfor kulturtjenestene og både kino, arrangement og bibliotek opprettholdes på dagens nivå.

Det er fortsatt lagt opp til stor investeringsaktivitet både innenfor skattefinansierte tjenester (hovedsaklig skole, barnehage og kommunale veger) og innenfor vann, avløp og renovasjon.

Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har også i 2016 vist økning ut over opprinnelig budsjett. Økningen av omfanget har også påvirkning på rammene til dette formålet i 2017. Det er iverksatt en rekke tiltak og aktiviteter som vi mener vil kunne ha virkning for fremtidig utgiftsutvikling. En del av økning i sosialhjelpsbudsjettet er knyttet til flyktninger. Den beste veien for å integrere innvandrere går gjennom utdannelse, arbeid og et bredt aktivitetstilbud. Forbedring av introduksjonsprogrammet for flyktninger vil derfor være viktig i tiden fremover, for å sikre at flest mulig lykkes med å komme inn på utdanning, og senere inn i arbeidslivet.

Kommunen står overfor store økonomiske utfordringer, og det er avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov fra befolkningen.
 

Presentasjonen i kommunetyremøtet kan du se her

 

Rådmannen