Rådmannen har i formannskapets møte 22.10 presentert sitt forslag til  Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019. Budsjett- og økonomiplan er et av kommunens viktigste arbeidsdokument for perioden 2016 -2019 og bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2017 samt kommunestyrets gjeldende økonomiplan 2015-2018, kommunestyrets behandling av revidert budsjett i juni 2015, samt klare prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig. Et fellestrekk i planer og vedtak er forebygging og tidlig innsats mot barn og familier og verdibevarende tiltak infrastruktur og økt kapasitet innenfor omsorgen.

Budsjettforslaget er stramt, men det er gitt plass for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver.

Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2016, men også i fremtiden.

Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 utgjør i overkant av 1,5 mrd. kroner. Det foreslås å investere for 547 mill. kroner i kommende økonomiplanperiode. Av dette utgjør 98 mill. kroner avgiftsfinansierte investeringer (vann, avløp og renovasjon). Den største enkeltinvesteringen er ny Steinkjer skole.

I forarbeidet til budsjettet er det tatt høyde for endringer i befolkningsmengden og alderssammensetningen ut fra prognoser utarbeidet av SSB. Den demografiske utviklingen er med på, i kombinasjon med endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet, utfordrer kommunens evne til å levere gode tjenester.

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 preges selvsagt av nivået på tidligere års tjenesteproduksjon. I tillegg er det hensyntatt innenfor driften tidligere og kommende års investeringer innen bygg og anlegg.

De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli noe redusert i et langtidsperspektiv fordi en større del av kommunenes inntekter skal dekke økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Den betydelige satsingen på oppgraderinger både innenfor oppvekst og helse er en ønsket politisk prioritering. Den skal gi barn og unge bedre læringsmiljø, sunne fysiske rammer for omsorgstrengende, bedre idretts- og kulturarenaer for innbyggere i alle aldre, og et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte.

I tillegg til nyinvesteringer har det vært viktig, over år, å synliggjøre en satsing på verdibevaring av eksisterende bygg og anlegg, både fordi det gir lønnsomhet på sikt men også fordi det gir både unge og gamle innbyggere de beste forutsetninger for å lære, oppleve trivsel og bo. Utgiftene til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse og kommunale veger er holdt på om lag samme nivå som foregående år. Hensyntatt kommunens andel av den statlige satsingen på vedlikehold av skolebygg og omsorgsbygg legges det opp til en liten økning i utgiftene til vedlikehold.

Den sterke satsingen på infrastruktur utfordrer samlet sett den eksisterende tjenesteproduksjonen innenfor gitte økonomiske rammer. Dette har gjort det nødvendig å iverksette flere tiltak som å "holde igjen" på ønsket økning i tjenesteproduksjon, jobbe kontinuerlig med effektivisering av tjenestene samt å redusere aktiviteten på enkelte områder.

Samlet sett vil dette sikre et godt økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt i forhold til å gode og velfungerende tjenester i Steinkjer.

Det fremlagte budsjettforslaget legger i svært stor grad lagt opp til en videreføring av eksisterende tjenestetilbud og aktiviteten på satsingsområdene videreføres både i forhold til unge og eldre.

Satsingsområde forebyggende tiltak barn og unge

Av viktige tiltak som videreføres på minst samme nivå som i dag kan nevnes;
forebyggende familieteam, opprettholdelse av helsesøstertjenesten med forsterket psykologtjeneste, vridning fra kjøpte tjenester til økt fokus på forebyggende hjemmetiltak i barnevernet, full barnehagedekning og økt innsats i PPT for å redusere behovet for spesialundervisning i barnehager og skoler.

Ressursene til miljøterapeuter opprettholdes på samme nivå som inneværende år. Ut i økonomiplan perioden reduseres assistentressursene i skolen noe. Lærertettheten i grunnskolen opprettholdes, det samme gjelder grunnbemanningen i barnehagene. Alternativ opplæring i skolen videreføres.

Steinkjer markerer seg som en interessant utviklingsaktør for flere og på mange områder innenfor oppvekst. Dette viser samlet en klar og tydelig satsing som sikrer et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for barn og deres foreldre.

Satsingsområde verdibevarende vedlikehold

I tillegg til satsinger på ny infrastruktur avsattes midler til drift og vedlikehold samt investeringer i tråd med økonomiplanen. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til å avsette ressurser med tanke på forvaltning, drift og vedlikehold av fremtidig ny eiendomsmasse som ligger på nasjonalt anbefalt nivå. Dette for å drive aktivt verdibevarende vedlikehold. Steinkjer kommunes satsing kan ytterligere styrkes gjennom øremerkete midler i statsbudsjettet.

Satsingsområde omsorgsplasser

Steinkjer har over mange år hatt en sterk satsing på et samlet godt omsorgsboligtilbud. Antallet sykehjemsplasser er bevisst holdt forholdsvis lavt, mens antallet omsorgsboliger med og uten heldøgns tjeneste er rimelig godt sett i forhold til innbyggertallet. Dette har gitt eldre og omsorgstrengende mulighet til å bo i egen heim samtidig som det er driftsmessig kostnadseffektivt. Forutsetningen for å lykkes med slik fordeling av omsorgsboligmassen er en godt utbygd hjemmebasert tjeneste og rehabiliteringstilbud.

Det er foretatt en tilpasning av antallet institusjonsplasser, mens omfanget på hjemmebaserte tjenester opprettholdes og vi fortsetter satsingen på tidlig innsats for hjemmeboende med begynnende eller økende funksjonssvikt gjennom seniorsentret. I tillegg er det innarbeidet på investeringsbudsjettet midler som gjør det mulig med en satsing på velferdsteknologi. Målet er å fremme brukernes muligheter og evner til å klare seg i eget hjem, og utsette eller redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. Brukerne skal oppfordres og hjelpes til å bevare aktivitetsnivået så lenge som mulig.

Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte fremtidens utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Til sammen vil tiltak på disse områdene bidra til både reduserte kostnader og høyere tjenestekvalitet til brukerne.

Det har vært en sterk økning av behov for ressurskrevende tjenester og dette ser ut til å fortsette. Det samme gjelder bruken av "brukerstyrt personlig assistanse" som nå er rettighetsfestet. Utviklingen gir utfordringer for omsorgstjenestene for eldre og det vil derfor være nødvendig å se på det samlede tilbudet innenfor omsorgstjenestene i årene fremover bla strukturen på tjenestetilbudet.

Andre områder

Rus og psykiatri er et satsingsområde i statsbudsjettet og innlagt som en ”øremerket” aktivitet i de frie inntektene. Kommunen har bygd opp et tilfredsstillende tilbud innenfor denne tjenesten lokalisert til Arbeidssentralen. Effekten av samorganiseringen muliggjør en liten reduksjon i aktiviteten ved Leiret verksted.

Det gjøres ingen større endringer innenfor kulturtjenestene og både kino, arrangement og bibliotek opprettholdes på dagens nivå. Kulturskolen er vedtatt lokalisert til Samfunnshuset. Økte husleie som følge av ombygging av Samfunnshuset i den sammenheng er lagt inn i budsjettforslaget. 

Det er fortsatt lagt opp til stor investeringsaktivitet innenfor vann, avløp og renovasjon.

Utbetalingene av økonomisk sosialhjelp har også i 2015 vist økning ut over opprinnelig budsjett. Økningen av omfanget har også påvirkning på rammene til dette formålet i 2016. Det er iverksatt en rekke tiltak og aktiviteter som vi mener vil kunne ha virkning for fremtidig utgiftsutvikling. En del av økning i sosialhjelpsbudsjettet er knyttet til flyktninger. Den beste veien for å integrere innvandrere går gjennom utdannelse, arbeid og et bredt aktivitetstilbud. Forbedring av introduksjonsprogrammet for flyktninger vil derfor være viktig i tiden fremover, for å sikre at flest mulig lykkes med å komme inn på utdanning, og senere inn i arbeidslivet.

Høsten 2015 har UDI  besluttet å etablere to flyktningemottak i kommunen drevet i privat regi - ett for enslige mindreårige med 30 (+ 15) plasser etablert fra første uken i oktober og ett ordinært med 150 (+30) plasser som skal være etablert innen 1.desember. Dette gir kommunen inntekter, men også utgifter. Kommunen mottar statlig tilskudd som vertskommune. Innenfor tildelte ressurser er det nødvendig å etablere kostnadseffektive tjenester. Det vil bli arbeidet med aktivitetstilbudet mot flyktningemottakene utover høsten.

Kommunen står overfor store økonomiske utfordringer, og det er avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov fra befolkningen.

VEDLEGG: Årsbudsjett 2016 / Økonomiplan 2016 - 2019
                   Detaljer økonomiplantiltak avdelingene
                   Måleskjema avdelingene
                   Forskriftsrapporter