På bildet fra v: Marianne Vollen,  Ingunn Helmersberg, Marthe Haugland, Kenneth Artzen, Gunlaug Rønsberg og Bjørn Arild Gram.

Offisiell åpning
Ordføreren sa i sin tale at alle tjenestene har arbeidet godt på tvers tidligere, men at dette tilbudet nå utvides med tjenester fra Sykehuset Levanger gir en bedre arena for tverrfaglig samarbeid for familier med behov for hjelp. Helse Nord-Trøndelag fikk skryt  for sitt samarbeid med kommunen og det ble henvist til Samhandlingsreformen. Han poengterte viktigheten med tidlig innsats og forebygging.

På vegne av  seg selv og kommunestyret mente han at en milepæl var nådd og at kommunen er en foregangskommune sammen med Helseforetaket. Ordføreren avsluttet med å takke alle som har bidratt, og spesielt arbeidsgruppen som har bestått av: Marianne Vollen, leder barn og familie og leder av arbeidsgruppen, Gunlaug Rønsberg, leder barnevern, Kennet Arntzen, leder PPT, Marthe Haugland, leder avlasning barn og unge, Ingunn Helmersberg, repr. for BUPP og Tormod Rimehaug, repr. fra R-bup, begge fra Sykehuset Levanger.

Hvorfor etableres Familiens Hus?
Ledernettverk for Steinkjer kommune sine hjelpe – støttetjenester for barn og unge har i mange år jobbet for tidlig og riktig hjelp til barn og unge og deres familier. Dette med støtte fra politisk hold.

Etablering av Familiens Hus er et ønske om å gjøre det enklere å få koordinert hjelp til barn med spesielle behov og deres familier. Tjenestene skal samarbeide tettere der det øker kvaliteten for alle parter, ikke minst de som skal motta hjelp. Kontakten mot de ulike tjenestene skal videreføres som tidligere, men vi skal bli enda bedre på samarbeid og der det vil gagne barna og familiene.

Familiens hus er en arena som gir god mulighet til samhandling rundt barn og familier som har utfordringer, og hvor de kommunale tjenestetilbudene i enhetene PPT, Barnevern, Avlastningsboligen for barn og unge og Barn og familie, samt spesialisthelsetjenesten ved BUPP og Habilitering for barn er delaktige (Sykehuset Levanger).

Familien Hus i 2.etg svarer på Samhandlingsreformen, og tjenestene i Steinkjer kommune har en arena der familiene møter en eller flere tjenester innenfor en dør. Heimen, barnehager og skoler vil som tidligere også være en slik arena.
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av enhetsleder og representanter fra BUP og R- bup (Ressurssenter for barn og unges psykiske helse) har jobbet med praktisk organisering av de helhetlige og familiestøttende tjenestene. Familiens Hus er en felles arena, og det skal jobbes videre med felles planer og tilbud/ tiltak for de ulike fagtjenestene: PPT, Barnevern, Avlastningsboligen for barn og unge, Fysio – og ergoterapitjenesten for barn, Helsestasjonen – og skolehelsetjenesten, Forebyggende Familieteam, samt andre aktuelle aktører.
 
Representanter fra BUPP (Sykehuset Levanger) vil være på rådhuset 2-3 ganger pr uke og representanter fra R-bup (også fra syskehuset) vil møte opp ved behov. Kontakten til disse skal gå til Sykehuset Levanger og så tar de kontakt med kommunen om et tverrfaglig samarbeid videre.

Det er viktig å presisere at kontakten skal fortsatt gå til de enkelte tjenestene. 

Familiens hus sitt mål er rett tjeneste tidligst mulig.

 
 

Marianne Vollen
Tjenesteenhetsleder barn og familie