Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. februar kl. 10:10

NÅ KAN DU SØKE BARNEHAGEPLASS OG OPPTAK TIL SFO - FRIST 10.MARS

Les mer... clear

Arbeider etter matrikkelloven - betalingssatser 2019

Fastsatt med hjemmel i matrikkelloven § 32, jfr. forskriftene § 16.

 

1.1.            Oppretting av matrikkelenhet
 

1.1.1.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Tomt til utbyggingsformål

 

  areal fra               0 – 2000 m2 kr. 19.700
  areal fra               2001 m2 – 5000 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.680
  areal fra               5001 m2 – 25000 m2 - økning pr. påbegynt da kr.   1.260
  areal fra               25001 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.     840
       
  Tilleggsareal    
  areal fra                0 – 250 m2 kr.   8.160
  areal fra                251 – 500 m2 kr.   9.870
  areal fra                501 – 1000 m2 kr. 12.330
  areal fra                1001 – 1500 m2 kr. 14.770
  areal fra                1501 – 2000 m2 kr. 17.240
  areal fra                2001 m2 – 5000 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.680
  areal fra               5001 m2 – 25000 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.   1.260
  areal fra               25001 m2 - økning pr. påbegynt da. kr.      840
       
1.1.2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn    
  areal fra               0 – 500 m2 kr.    9.890
  areal fra               501 – 2000 m2 kr.  19.700
  areal fra               2001m2 – økning pr. påbegynt da. kr.    1.680
       
1.1.3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon    
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon    
  areal fra               0 – 250 m2 kr.    8.160
  areal fra               251 – 500 m2 kr.    9.870
  areal fra               501 m2 – 1000 m2 kr.  12.330
  areal fra               1001 m2 – 1500 m2 kr.  14.770
  areal fra               1501 m2 – 2000 m2 kr.  17.240
  areal fra               2001 m2 – økning pr. påbegynt da. kr.    1.680
       
1.1.4. Oppretting av anleggseiendom    
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom    
  volum fra 0 – 2000m3 kr.  19.700
  volum fra 2001m3 – økning pr. påbegynt 1000m3 kr.    1.680
       
1.1.5. Registrering av eksisterende jordsameie    
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyret er

kr.
   
    4.220
       
1.1.6. Oppmålingsforretning over punktfeste    
  Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr.     9.870
  For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr
av innmålt punktfeste
kr.      4.940
       

 

1.1.7. Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2.

Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt. 1.1.1 og 1.1.2

1.1.8. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres               kr.          4.220
I tillegg kommer gebyr etter pkt. 1.1.1 – 1.1.7 for oppmålingsforretning. Gebyret faktureres når matrikkelenheten opprettes.
 

1.2    Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

          Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold
          eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1.1.3   Grensejustering

1.3.1    Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde.
areal fra 0 – 500 m2                                                                                                    kr.          4.220

1.3.2   Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3.
Gebyr for grensejustering av slik forretning faktureres                                                kr.        4.220

 

1.4     Arealoverføring

1.4.1   Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
          
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.
           Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål.

          areal fra 0 – 1000 m2  

   kr.

      10.550

          areal fra 1001 – økning pr. påbegynt da.   

   kr.

        1.680

          Kostnad til matrikkelføring beregnes etter medgått tid.                                            

 

 

1.4.2   Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.
Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

          volum fra 0 – 1000 m3

                                               kr.

       10.550

         volum fra 1001 - øker pr. påbegynt 1000 m3 med
         Kostnad til matrikkelføring beregnes etter medgått tid.

                                               kr.

          1.680

 

1.5.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning     

       For inntil 2 punkt                                                                                                          kr.           2.810
       For overskytende grensepunkt, pr. punkt                                                     kr.             840

 
1.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt                                                                                 

                             kr.

           5.630

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

                             kr.

          1.680

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.          

 

 

 

1.7.  Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider

         Gebyr for arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes etter anvendt tid.
         Minstegebyret er                                                                                                         kr.           2.810

 

1.8.   Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                                                                  kr.             175
Matrikkelbrev over 10 sider                                                                                                  kr.              350

Endring i satsene reguleres iht. kostnadsendringer hos Statens kartverk.

 

1.9.  Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven                                                                             kr.             920

 

1.10.  Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen, eller den han/hun gir fullmakt, fastsette et passende gebyr.

 

1.11.  Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger behandlingstiden. Oversittes fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel.

Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriften § 18, 3. ledd. Steinkjer kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. april.

 

1.12.  Pris- og betalingsbestemmelser

Prisene i regulativet er pr. 1. Januar 2019. Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan.
Alle gebyrer skal betales til Steinkjer kommune etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.
Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing.
Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når dokumenter utleveres.
Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser.
Tinglysingsutgifter belastes rekvirent.

Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut