Dersom du har fått reduserte avlinger på grunn av klimatiske årsaker kan du søke om avlingsskadeerstatning.

Søknadsfrist er 31. oktober, og søknader som leveres etter fristen blir avvist.

Meldeplikt
For å ha rett til erstatning må du ha meldt fra om avlingsskaden til kommunen på et tidlig tidspunkt. Hensikt med dette er at kommunen skal ha fått mulighet til å kontrollere at skaden faktisk er forårsaket av vær-/klimaforhold.

Tapsbegrensningsplikt
Søker har plikt til å begrense avlingstap, og konsekvensen av og ikke høste kan medføre at retten til erstatning bortfaller. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal. Dette gjelder ved vanskelige innhøstingsforhold og dersom høstekostnadene overstiger verdi av avling. For å kunne få unntak fra høsteplikten, må kommunen etter en stedlig kontroll godkjenne at det ikke høstes. Dersom uhøstet avling har en verdi, vil dette komme til fradrag i erstatningsberegningen.

For søknader om avlingssvikt på korn må følgende opplysninger gis: så-dato, mengde, sort, gjødsling og ugrassprøyting.

Mer info om avlingssvikt - klimabetingede tap:

http://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt