Egge Helsetun

Rehabiliteringstilbud - Egge Helsetun

Egge Helsetun, Markav. 1, 7715 Steinkjer Telefon sengepost 74 16 88 20 / 47981160, telefon dagrehab. 47971159. Kort informasjon om dag- og døgnrehabiliteringen. Viser også til serviceerklæringen på de enkelte tjenestene.

> Døgnrehabilitering
   Korttids rehabiliteringsopphold ved Egge helsetun

Døgnrehabilitering er organisert under avdeling for Helse. Den har 9 korttids  rehabiliteringsplasser, 2 av dem i treningsleiligheter.

Alle opphold er korttidsopphold. Det gis et tverrfaglig tilbud fra sykepleiere, hjelpepleiere,  logoped, fysioterapeut, tilsynslege og ergoterapeut.

Det må skrives en søknad til et tildelingskontor, som er felles for avd. Helse og avd. Omsorg.
Søknaden sendes: Tildelingskontoret, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Søknadsskjema fåes i den enkeltes omsorgsdistrikt.

> Dagrehabilitering

Rehabiliteringstilbud for personer over 18 år, med ulike former for funksjonssvikt . Mål: Sette igang hjelpetiltak som tar sikte på å bistå en person med funksjonshemning eller kronisk sykdom til størst mulig grad å klare seg selv og fungere sammen med andre.

Det kan taes direkte kontakt med:
Dagrehabiliteringsenheten

Egge Helsetun 
Adr. Markv.1 , 7715 Steinkjer
Tlf. 479 71 159

Tilbudet består av:
Fysisk aktivitet, individuelt og i gruppe. Trening i daglige situasjoner, fysikalsk behandling, basseng, hjelp til mestring av egen livssituasjon, helseopplysning og rådgiving, trivsel, dele erfaringer og knytte sosiale kontakter. Koordinere tverrfaglige tjenester gjennom bl.a induviduell plan
Vurdering og tilpasning av tekniske hjelpemidler.

> Kontaktinformasjon (navn, mailadresser og telefon)

Tips en venn Skriv ut