Reguleringsplan Ragnhildvegen boligkompleks. Vedtatt plan

Kommunestyret har i møte den 8.11.2023 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Ragnhildvegen boligkompleks. Planen tilrettelegger for utbygging av et leilighetsbygg med 10-12 boenheter på Skjefte i Steinkjer sentrum. Bygget planlegges i tre etasjer, én sokkeletasje med garasjeplasser og to boligetasjer.

Se saksframlegg med møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 8.11.2023.

Planområdet, som er på ca. 4,15 daa, består av eiendommene 192/454 og 192/768 som eies av forslagsstiller Bokvalitet utvikling AS. I tillegg berører planområdet deler av eiendommene 192/1, 189/444, 189/230, 189/241 og 189/313.

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa 22.11.2023 (kunngjøringsdato).

Planforslaget oppdateres iht. vedtaket i Kommunestyret og lagres i kommunens planregister for Reguleringsplan Ragnhildvegen boligkompleks.

Klagerett på planvedtak

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.