Kunngjøring av vedtatt plan. Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 763 Lein - Binde - Gusthaugen

Formannskapet har i møte den 02.05.2024 vedtatt Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 763 Lein - Binde - Gusthaugen. 

Se saksframlegg med møteprotokoll fra Formannskapet 02.05.2024.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Øvrig areal planlegges regulert til vegformål for kollektivtransport og bevaring av friområder. På strekningen er det boliger og gårdsbruk på begge sider av fylkesvegen. 

Planen er i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging, med tryggere trafikkløsninger for myke trafikanter. Forslaget er også i tråd med RPR for barn og unge i planleggingen. Barn og unges interesser ivaretas ved bygging av gang- og sykkelveg, slik at det blir tryggere å ferdes på strekningen. 

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa 19.06.2024 (kunngjøringsdato).

Planforslaget er oppdatert iht. vedtaket i Formannskapet og er lagret i kommunens planregister for Reguleringsplan (detaljregulering) Fv. 763 Lein - Binde - Gusthaugen.

Klagerett på planvedtak

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.